Projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a maximální výše dotace je stanovena na 87 152 623,71 Kč. Realizace spadá do období 1. 1. 2018 až 31. 12. 2020.

Akce v projektu

Kroužek 3D modelování a tisku (včetně fotografií)

Projekt řeší komplexní rozvoj odborného vzdělávání na středních školách Plzeňského kraje zejména s důrazem na technické a řemeslné obory. Realizovány budou aktivity zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, motivační aktivity pro žáky mateřských, základních a středních škol v oblasti polytechnického vzdělávání, proběhnou semináře a workshopy pro rozvoj kariérového poradenství a čtenářské a matematické gramotnosti a budou dovybaveny odborné učebny na zapojených středních školách. Naše škola je do projektu zapojena jako jedna ze 14 středních škol Plzeňského kraje, které jsou partnery projektu s finančním příspěvkem (celkový rozpočet partnera 5 231 114 Kč). Spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 71 základních a 13 mateřských škol v plzeňském regionu.

V rámci podpory polytechnického a odborného vzdělávání se škola zaměří jednak na modernizaci několika odborných učeben a dále na motivační aktivity směrem k žákům naší školy i žákům základních škol. V rámci projektu budou realizovány kroužky:

  • Kroužek 3D tisku a 3D modelování
  • Ucelený blok aktivit zaměřených na technické vzdělání ve spojení s profesním uplatněním pro ZŠ
  • Soutěž v technické dovednosti pro žáky ZŠ
  • Kroužek technického kreslení
  • Kroužek objektového programování
  • Kroužek robotiky
  • Kroužek programování CNC
  • Ucelený blok aktivit zaměřených na technické vzdělání ve spojení s profesním uplatněním pro SŠ

Samozřejmostí je také rozvoj odborných kompetencí pedagogických pracovníků, ke kterému bude docházet v inovovaných učebnách, v průběhu motivačních aktivit i v rámci odborných setkávání s pedagogy jiných škol (síťování).

Ve spolupráci se ZČU proběhne soutěž robotiky. Plzeňský kraj bude také pořádat kempy pro žáky středních, základních a mateřských škol, které budou nabídnuty i žákům z ostatních škol, které nejsou zapojeny do projektu. Letní kempy budou zaměřené na polytechnické vzdělávání, výuku odborného německého jazyka, robotiku a podnikavost.

Dojte také k posílení kariérového poradenství na škole díky vytvoření dvou nově vytvořených pozic kariérového poradce a také zejména formou informační, metodické a materiálové podpory pedagogických pracovníků. Podpora kariérového poradenství v průběhu projektu bude probíhat prostřednictvím několika dílčích aktivit, např. formou seminářů pro ředitele partnerských středních škol či semináře na téma prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Jedním z cílů projektu je také rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Na škole v souvislosti s tím proběhnou workshopy a motivační aktivity k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti u žáků středních škol a základních škol. Pro žáky naší školy budeme realizovat kroužek Aplikovaná matematika pro žáky SŠ a kroužek Limituj, derivuj, integruj se zaměřením na oblast diferenciálního a integrálního počtu. Pro žáky ZŠ budeme realizovat Kroužek matematiky pro ZŠ, ve kterém se žáci připraví na zvládnutí náročných požadavků v oblasti matematické gramotnosti, které budou dále využívat v technických předmětech.