Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Kroužek se scházel ve školních letech 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020. Někteří jeho členové absolvovali celé tři roky. Kroužek vedl v prvním roce Ing. Josef Gruber, ve druhém šikovný externista Dominik Frolík a v posledním roce opět Josef Gruber.

Na začátku se žáci učili základům 3D modelování v modeláři Tinkercad společnosti Autodesk. Je to online modelář, který není třeba instalovat, postačí si zřídit účet a pracovat lze odkudkoli, kde je internetové připojení. Tinkercad představuje ideální začátek zejména pro děti. Postupně se přešlo na pokročilý program Autodesk Fusion 360, který už umožňuje plnohodnotné parametrické modelování. Opět se jedná o práci v cloudu, je nutná nenáročná instalace a kromě profesionální placené licence se nabízí i licence start-up a educational, které jsou zdarma i pro domácí použití. Jejich funkčnost je víc než dostatečná. V kroužku jsme rovněž využili i online generátoru ozubených kol (RushGears) a dalších strojních součástí (McMaster-Carr); ty bylo možno v přenositelném formátu STEP importovat do programu a dále je upravovat.

Další dovedností bylo vygenerování modelu pro tisk a programu pro 3D tiskárnu.

První pokusy s 3D tiskem byly prováděny na tiskárně CubePro Duo (3D Systems). Ta se ukázala jako velmi problematická z důvodu vysokých provozních nákladů, nespolehlivosti dodávaného filamentu, obtížné obsluhy (výměna filamentu, jeho praskání) a slabší kvality tisku. Proto byla pořízena tiskárna Prusa i3 Mk3, která tiskne kvalitně a bezproblémově.

Kroužek vybavil žáky dovednostmi, které jim umožní nejen rychlý rozvoj v této oblasti a dají náskok před spolužáky, ale také jim přiblížil jednu oblast práce konstruktéra – ten se bez počítačového modelování v dnešní době vůbec neobejde. Při návrhu jednoduchého převodu v závěru kroužku lektor s žáky probral i základní výpočet (převodový poměr, počet zubů).