V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznamují protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.

Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitelka školy určila příslušné osoby za přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti: 

Ing. Mgr. Kristinu Jirouškovou  a JUDr. Lenku Zemanovou Lindovou

(dále jen „příslušná osoba“). Telefonický kontakt na příslušnou osobu pouze v níže uvedených hodinách: + 420 778 981 558, další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1. Písemně

a) elektronicky – emailem: whistleblowing.spstrplz@seznam.cz nebo přes níže uvedený formulář pro podání oznámení:

Podat oznámení

b) v listinné podobě zaslat na adresu:

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109, 
301 00 Plzeň

obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“.

2. Ústně

Na shora uvedeném telefonním čísle přijímají pověřené osoby oznámení v pracovní dny od 9.00 do 14.00. Telefonní hovor není nahráván.

Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal na shora uvedeném telefonním čísle v době dle rozvrhu nebo emailu.

Podání oznámení jiným, než uvedeným způsobem za použití VOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo i) Zákona.