Mechatronika je obor, který stále více zasahuje do všech oblastí techniky i běžného života i obor, který se neustále vyvíjí a má velkou budoucnost v souvislosti s automatizací.  Můžeš v dalším profesním životě pracovat jako elektrotechnik (v oblasti revizní technika, energetika, montážní technika, údržba ad.), podobně jako technik měření a regulace a automatizace, projektant elektrotechnických zařízení, automatizovaných a robotických pracovišť, programátor programovatelných automatů a robotů, pracovník v informačních technologiích, vývojový pracovník. Můžeš se uplatnit i v oborech, které kromě (nebo místo) elektrické energie využívají energii stlačeného plynu nebo kapaliny, pokud potřebují budovat, provozovat a udržovat automatizovaná pracoviště. 

Pro některé z uvedených činností je třeba vystudovat po absolvování naší školy i vysokou školu. Výhodou našich absolventů/absolventek je, že mohou, podle svého rozhodnutí, pokračovat bez problémů ve studiu na elektrotechnické fakultě, strojní fakultě i na fakultě aplikovaných věd.  

Pokud tě zajímá technika a rád pracuješ nejen se samotným počítačem, ale chceš počítačem nejprve modelovat různá zařízení, pak je animovat a nakonec řídit, získáš přístup ke špičkovému softwaru jako žák této školy a budeš jej moci používat zdarma i doma. 

Tento obor vzdělání je vhodný pro chlapce i pro dívky.

Příklady odborných předmětů

V předmětu Mechatronika získávají žáci ucelený přehled o struktuře mechatronických systémů. Pozornost věnujeme jejich možnostem a aplikacím v průmyslu, ve výrobní i nevýrobní sféře a možnostech komunikace a přenosu dat mezi jednotlivými prvky systému. Důraz klademe na robotiku, senzoriku a automatizované výrobní a nevýrobní soustavy. Při cvičeních se žáci učí pracovat s robotem a programovat robota. 

Další žákovské práce řízené programovatelnými automaty nebo mikropočítači  – Jeřábový robot (2008, ve spolupráci se školou BSA v Ambergu, projekt vyhlášen bavorskou vládou jako nejlepší projekt roku), Robotická ruka (2008, vystavená v Techmánii), Vrtací zařízení (2015, 8. místo na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti SOČ).

V předmětu Programování programovatelných automatů (PLC) vybavíme žáky vědomostmi a dovednostmi pro použití PLC v průmyslu. V laboratoři elektropneumatiky získají žáci dovednosti pro řízení pneumatických a elektropneumatických mechanizmů. Takovým výrobkem, řízeným PLC, je práce žáků – Elektropneumatický třídicí automat (2012, 12. místo na celostátní přehlídce SOČ).

Nejdůležitějším cílem vyučování předmětu Cvičení z řízení a regulace je, aby žáci získali vědomosti a dovednosti pro modelování a simulaci řízení a reálně řídili soustavy spojitě nebo nespojitě (číslicově).