Školní metodik prevence Mgr. Renata Švecová (humanitní obory)

Kontakty: tel. 371 510 933

e-mail: svecovaZAVINÁČspstrplz.cz

Školní metodik prevence Mgr. Iva Coufalová (technické obory)

Kontakty: tel. 371 510 910

e-mail: coufalovaZAVINÁČspstrplz.cz

Rizikové chování představuje zdravotní, sociální a výchovné riziko pro žáka či jeho okolí. Jedná se především o záškoláctví, krádeže, šikanu a kyberšikanu, agresi, násilí, vandalismus, návykové látky včetně tabáku a alkoholu, rasismus, xenofobii, homofobii, extremismus, netolismus a hazardní hraní, poruchy příjmu potravy, rizikové chování v dopravě či rizikové sporty, rizikové sexuální chování, sebepoškozování, subkultury, sekty a nová náboženská hnutí. Postup při řešení výskytu rizikového chování je v souladu s preventivním programem školy, školním řádem a příslušnou legislativou.

Prevence rizikového chování se zaměřuje na předcházení tohoto nežádoucího chování či jeho zmírnění a řešení jeho důsledků.

Pozice a náplň činnosti školního metodika prevence je vymezena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (MŠMT, 21291/2010-28).

Preventivní program školy je základním dokumentem prevence rizikového chování na škole. Je definován vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (MŠMT, 21291/2010-28). Preventivní program školy je vždy nově vypracován na začátku školního roku na základě evaluace a vyhodnocení preventivního programu školy v předchozím školním roce, stávajících požadavků prevence rizikového chování, charakteristiky školy, analýzy výchozí situace a dlouhodobých a krátkodobých cílů prevence rizikového chování školy. Obsahuje soubor plánovaných aktivit, školní program proti šikanování a krizové plány.

Školní poradenské pracoviště je tvořeno týmem pedagogických pracovníků: zástupce vedení školy, školní metodik prevence pro daný obor, výchovný poradce pro daný obor, zapojení pedagogičtí pracovníci a třídní učitelé. Tento tým ve škole zajišťuje poradenské služby, prevenci rizikového chování, informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich zákonným zástupcům.