Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem – schváleno usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č.23/01 ze dne 29. května 2001ve znění pozdějších dodatků.

Hlavním účelem zřízení organizace je vymezen zněním § 16, § 9 a § 17a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále zněním § 39 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy.

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Výchova a vzdělávání žáků ve studijních a učebních oborech.

Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku Rozhodnutím MŠMT Praha č.j. MSMT-10928/2014-1.

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 1, IČO 70890366.

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na úseky uvedené v Rejstříku škol:

Střední škola 

4. Kontaktní spojení

Tel. 371 510 811

Podatelna 371 510 825, úřední hodiny Po-Čt 8-15, Pá 8-14

Datová schránka: ds5ehup

Ředitelka školy: Ing. Jarmila Konopová, tel. 371 510 826, reditelZAVINÁČspstrplz.cz

Zástupce ředitelky: Mgr. Nina Strejčková, tel. 371 510 828, strejckovaZAVINÁČspstrplz.cz

Zástupce ředitelky: Ing. Mašková Petra, 371 510 824, maskovapZAVINÁČspstrplz.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Klatovská třída 1615/109
Plzeň 3 - Jižní Předměstí
301 00 Plzeň 1

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Klatovská třída 1615/109

Plzeň 3 – Jižní Předměstí

301 00 Plzeň 1

4.3 Úřední hodiny

pondělí - čtvrtek      7:00 - 15:00

pátek                        7:00 - 14:00

4.4 Telefonní čísla

+420 371 510 811

4.5 Adresa internetových stránek

http://www.spstrplz.cz

4.6 Adresa podatelny

Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD

4.7 Elektronická adresa podatelny

 

reditelZAVINÁČspstrplz.cz

4.8 Datová schránka ID

ds5ehup

5. Případné platby lze poukázat

68130311/0710

Dále jsou umožněny platby v hotovosti na pokladně školy denně 6 – 15 hod.

6. IČ

69457425

7. DIČ

CZ69457425

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Výroční zprávy

Školní řád

Spisový řád

Školní vzdělávací programy pro vyučované vzdělávací obory

Rozpočet

8.2 Rozpočet

Rozpočet v aktuálním roce 2020, 1. 10. 2019

Rozpočet v aktuálním roce 2021, 5. 10. 2020

Schválený rozpočet na rok 2022

Návrh rozpočtu 2023

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají:

  • Osobně nebo písemně v podatelně organizace
  • Poštou
  • Datovou schránkou
  • Elektronickým podáním na reditelZAVINÁČspstrplz.cz 

10. Příjem žádostí a podnětů

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz

  • Osobně nebo písemně v podatelně organizace
  • Poštou
  • Datovou schránkou
  • Elektronickým podáním na reditel@spstrplz.cz

11. Předpisy

 -

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Vyhláška č. 72/2005 sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy a na webu MŠMT: Legislativa, MŠMT ČR (msmt.cz)

11.2 Vydané právní předpisy

Školní řád

Organizační řád střední školy

Směrnice k poskytování informací

Spisový řád

Provozní řád

12. Úhrady za poskytování informací

Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. 

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací 

Poznámka Kč 
1. Kopírování na kopírovacích strojích  A4 jednostranné 10,00
2. Tisk A4 černobílé 10,00
A4 barevné 20,00
3. Kopírování na magnetické nosiče  CD 20,00
4. Telekomunikační poplatky    Dle platných tarifů
5. Poštovné a jiné poplatky    Dle platných tarifů
6. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy    zdarma
7. Podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných dokladů    zdarma

8. Mimořádné vyhledávání informací - cena za každou započatou 1 hodinu činnosti

  120,00

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnosti, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkající se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

-

13.1 Vzory licenčních smluv

Nebyly zpracovány.

13.2 Výhradní licence

Nebyly poskytnuty.

14. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2023