Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem – schváleno usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č.23/01 ze dne 29. května 2001ve znění pozdějších dodatků.

Hlavním účelem zřízení organizace je vymezen zněním § 16, § 9 a § 17a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále zněním § 39 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy.

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Výchova a vzdělávání žáků ve studijních a učebních oborech.

Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku Rozhodnutím MŠMT Praha č.j. MSMT-10928/2014-1.

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 1, IČO 70890366.

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na úseky uvedené v Rejstříku škol:

Střední škola 

4. Kontaktní spojení

Tel. 371 510 811

Podatelna 371 510 825, úřední hodiny Po-Čt 8-15, Pá 8-14

Datová schránka: ds5ehup

Ředitelka školy: Ing. Jarmila Konopová, tel. 371 510 826, reditelZAVINÁČspstrplz.cz

Zástupce ředitelky: Mgr. Nina Strejčková, tel. 371 510 828, strejckovaZAVINÁČspstrplz.cz

Zástupce ředitelky: Ing. Mašková Petra, 371 510 824, maskovapZAVINÁČspstrplz.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Klatovská třída 1615/109
Plzeň 3 - Jižní Předměstí
301 00 Plzeň 1

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Klatovská třída 1615/109

Plzeň 3 – Jižní Předměstí

301 00 Plzeň 1

4.3 Úřední hodiny

pondělí - čtvrtek      7:00 - 15:00

pátek                        7:00 - 14:00

4.4 Telefonní čísla

+420 371 510 811

4.5 Adresa internetových stránek

http://www.spstrplz.cz

4.6 Adresa podatelny

Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD

4.7 Elektronická adresa podatelny

 

reditelZAVINÁČspstrplz.cz

4.8 Datová schránka ID

ds5ehup

5. Případné platby lze poukázat

68130311/0710

Dále jsou umožněny platby v hotovosti na pokladně školy denně 6 – 15 hod.

6. IČ

69457425

7. DIČ

CZ69457425

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Výroční zprávy

Školní řád

Spisový řád

Školní vzdělávací programy pro vyučované vzdělávací obory

Rozpočet

8.2 Rozpočet

Rozpočet v aktuálním roce 2020, 1. 10. 2019

Rozpočet v aktuálním roce 2021, 5. 10. 2020

Schválený rozpočet na rok 2022

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají:

  • Osobně nebo písemně v podatelně organizace
  • Poštou
  • Datovou schránkou
  • Elektronickým podáním na reditelZAVINÁČspstrplz.cz 

10. Příjem žádostí a podnětů

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz

  • Osobně nebo písemně v podatelně organizace
  • Poštou
  • Datovou schránkou
  • Elektronickým podáním na reditel@spstrplz.cz

11. Předpisy

 -

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Vyhláška č. 72/2005 sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy a na webu MŠMT: Legislativa, MŠMT ČR (msmt.cz)

11.2 Vydané právní předpisy

Školní řád

Organizační řád střední školy

Směrnice k poskytování informací

Spisový řád

Provozní řád

12. Úhrady za poskytování informací

-

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu

Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnosti, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkající se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

-

13.1. Vzory licenčních smluv

Nebyly zpracovány.

13.2 Výhradní licence

Nebyly poskytnuty.

14. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2022