Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Důvod a způsob založení

Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem – schváleno usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č.23/01 ze dne 29. května 2001 ve znění pozdějších dodatků.

Hlavním účelem zřízení organizace je vymezen zněním § 16, § 9 a § 17a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále zněním § 39 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy.

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Výchova a vzdělávání žáků ve studijních a učebních oborech.

Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku Rozhodnutím MŠMT Praha č.j. MSMT-10928/2014-1

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 1, IČO 70890366

Organizační struktura

Statutární orgán -  ředitel školy 
Zástupce statutárního orgánu - zástupce ředitele školy 
Zástupce ředitele školy 
Pedagogičtí pracovníci 
Ekonomický úsek 
Provozní pracovníci 

Seznam podřízených povinných subjektů

Nejsou

Zřizované organizace

Nejsou

Kontaktní spojení

 

Kontaktní poštovní adresa

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Klatovská třída 1615/109
Plzeň 3 - Jižní Předměstí
301 00 Plzeň 1

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Klatovská třída 1615/109

Plzeň 3 – Jižní Předměstí

301 00 Plzeň 1

Úřední hodiny

pondělí - čtvrtek                

pátek                               

v době prázdnin - středa:   

7:00 - 15:00 h

7:00 - 14:00 h

10.00 – 12.00 h

Telefon

371 510 825 - sekretariát

Adresa internetové stránky

http://www.spstrplz.cz

Adresa e-podatelny

reditelZAVINÁČspstrplz.cz

Datová schránka ID

ds5ehup

Případné platby lze poukázat

68130311/0710

69457425

DIČ

CZ69457425

Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Organizační řád

Kolektivní smlouva

Výroční zprávy

Rozpočet

Škola hospodaří s rozpočtem ve výši cca 65 mil. Kč. S rozpočtem školy pro rok 2014 je možné se seznámit v kanceláři vedoucí ekonomického úseku.

Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky. 

Pověření pracovníci

Pracovníci určení k poskytování informací

Příjem žádostí a dalších podání

Viz Směrnice pro poskytování informací

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů  od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace - viz výše

Formuláře

Žádost o poskytnutí informace

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (životní události, popř. služby veř. správy)

Předpisy

 

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vydané právní předpisy

Školní řád

Úhrady za poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací

Licenční smlouvy

Nejsou

Vzory licenčních smluv

Nejsou

Výhradní licence

Nejsou

Výroční zprávy

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2020