Výchovný poradce Mgr. Petr Slavík

Kontakty: tel.371 510 911

e-mail: slavikpZAVINÁČspstrplz.cz

Výchovná poradkyně Mgr. Vladimíra Bezpalcová

Kontakty: tel. 371 510 860

e-mail: bezpalcovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr. Petr Slavík - výchovný poradce SPŠS

Konzultační hodiny (konzultace musí být předem oznámena)
úterý 4.h. 10:45 - 11:30
čtvtek 3.h. 9:50-10:35
pondělí 6. h. 12:45 - 13:30
sudý týden pátek 4.h. 10:45 - 11:30
lichý týden pátek 5.h. 11:50 - 12:35
Práce s prvními ročníky

Monitoruje stav žáků prvních ročníků s poruchami učení. Ve spolupráci s rodiči, třídními učiteli, vyučujícími problémových předmětů a Pedagogicko - psychologickou poradnou v Plzni hledá optimální řešení při studijních problémech zmiňovaných žáků.

Výchovný poradce pořádá ve spolupráci s PPP jednodenní adaptační kurzy u všech prvních ročníků s cílem vybudovat základy zdravého kolektivu, odhalit potencionální rizika ve skupině, blíže seznámit žáky mezi sebou a začlenit třídního učitele do kolektivu.

Provádí sociometrické průzkumy ve všech prvních ročnících s ohledem na vyloučení možných špatných mezilidských vztahů ( šikana, problémy v komunikaci atd.) a jejich následné vyhodnocení speciálně pro třídního učitele a následně pro kolektiv třídy.

Organizuje a pořádá některé preventivní akce směřující k bezproblémovému studiu žáků SPŠ strojnické.

Další aktivity

Průběžně nabízí třídním učitelů aktivity pro jejich třídy s ohledem na aktuálně vzniklé problémy ( PPP, Ledovec, Policie ČR atd.).

Vypracovává projekty na granty vypsané Krajským úřadem Plzeňského kraje souvisejícími se zmiňovanými aktivitami.

V průběhu roku poskytuje služby poradenského i konzultačního typu nejen žákům a studentům, ale i rodičům a zprostředkovává kontakt na organizace, které se zabývají zmiňovanou problematikou.

Kariérové poradenství

Spolupracuje s třídními učiteli posledních ročníků. Organizuje návštěvy fakult ZČU v Plzni v rámci Dnů otevřených dveří. Poskytuje individuální poradenské služby v rámci volby dalšího studia a  problémů vstupu absolventů na trh práce. Spolupracuje s Informačním centrem Úřadu práce v Plzni v rámci besed pro všechny poslední ročníky školy s ohledem na aktuální informace potřebné pro nástup do zaměstnání.

Mgr. Vladimíra Bezpalcová - výchovná poradkyně SOŠ prof. Švejcara

Konzultační hodiny (konzultace musí být předem oznámena)
Sudý/Lichý t.
úterý 3.h. 9:50 - 10:35
středa 6. h. 12:45 - 13:30
čtvrtek 7.h. 13:45 - 14:30

Oblast práce se studenty se speciálně vzdělávacími potřebami a spolupráce s PPP

Výchovná poradkyně monitoruje studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváří pro ně Individuální vzdělávací plány na základě doporučení z příslušných pedagogicko psychologických poraden, spolupracuje s jednotlivými učiteli při jejich realizaci. Zajišťuje kontakt na PPP po případné zájemce nebo vytipované žáky.  V průběhu celého školního roku se účastní řešení výchovných a vzdělávacích problémů s jednotlivými žáky (event. jejich rodiči).

Oblast kariérového poradenství

Výchovná poradkyně seznamuje studenty s informacemi o možnostech studia na VŠ a VOŠ. Poskytuje individuální konzultace ohledně volby dalšího studia, popř. budoucího profesního uplatnění.

Radí při vyplňování přihlášek na VŠ, VOŠ, případně při vytváření profesních životopisů nebo motivačních dopisů. V oblasti přípravy pro další vzdělávání pořádá VP pro studenty 4. ročníků informační schůzku, na které je seznamuje s průběhem NSZ a možností přípravy na ně a s důležitými internetovými stránkami, kde najdou informace o VŠ, VOŠ, i o dalším uplatnění, popř. zaměstnání. Pomáhá studentům 4. roč. se zajištěním UN se seznamem VŠ (objednání, distribuce). Vytváří přehled přijatých studentů na VŠ a VOŠ a zaměstnanosti absolventů.

Oblast prezentace školy a jejích studijních oborů na ZŠ i na veřejnosti

Výchovná poradkyně se účastní veletrhů SŠ a akademií řemesel pořádaných úřady práce ve spolupráci s hospodářskou komorou.  Zúčastňuje se aktivů 9. tříd, na kterých žáky i jejich rodiče seznamuje s náplní studijních oborů školy i s dalším uplatněním absolventů.  VP se zúčastňuje také Dnů otevřených dveří, kde poskytuje informace o studiu i o dalších otázkách týkajících se školy.