Naše škola realizovala v průběhu roků 2017, 2018 a 2019 (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019) projekt „Cesta k rovnovážnému a dlouhodobému rozvoji SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara”, který je spolufinancován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

1. února 2020 se škola zapojila do druhé etapy projektu OP VVV tzv. "Šablony II".

Všeobecné informace o projektu na https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr/text-vyzvy.htm.

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy a název: Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR

Název projektu: Cesta k dlouhodobému rozvoji SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016714

Hlavní aktivity projektu:

III. Aktivity pro střední školy Personální podpora

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

Aktivity rozvíjející ICT v SŠ

2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ

2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ Extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ

2.III/19 Klub pro žáky SŠ

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/21 Projektový den ve škole

Tento projekt navazuje na:

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:

02_16_035

Název výzvy:

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Název projektu:

Cesta k rovnovážnému a dlouhodobému rozvoji SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008000

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání může naše škola realizovat projekt „Cesta k rovnovážnému a dlouhodobému rozvoji SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara”, jehož rozpočet je 852.000,- Kč bez DPH, přičemž naše škola získá podporu 100% - a to z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu "Cesta k rovnovážnému a dlouhodobému rozvoji SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara " je podpora naší školy v oblasti personální, prostřednictvím poskytnuté dotace na rozvoj kariérového poradnetství, spolupráci se zaměstnavateli, dále na další vzdělávání našich pedagogických pracovníků, na aktivity vedoucí k prevenci školního neúspěchu našich žáků a na podporu propojování teoretického vyučování s praxí prostřednictvím podpory zapojování odbnorníků z praxe do výuky na naší škole. Podpora bude poskytnuta i na vzájemnou spolupráci pedagogických pracovníků a jejich vzájemné propojování a přípravu společné mezipředmětové výuky.

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 si velice váží této pomoci Evropské unie a operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a děkuje za její podporu.