Ohlédnutí za 21 ročníky oboru Informační služby

Obor Informační služby byl otevřen na tehdejší Střední odborné škole Majerova, poprvé ve školním roce 2000/2001, pod názvem Knihovnické a informační systémy a služby. Škola si pak prošla změnou názvu na Střední odbornou školu profesora Švejcara a sloučením se Střední průmyslovou školou strojnickou a Středním odborných učilištěm strojírenským.

Změny a úpravy názvu i vzdělávacího obsahu se nevyhnuly ani oboru samotnému. Čistě knihovnický obor s volitelným zaměřením na Zpracování dat, Knihovnictví či Archivnictví se tak stal oborem zahrnujícím odborné předměty archivnictví a knihovnictví pro všechny studenty. Obor se, bohužel, potýkal s nízkým zájmem absolventů ZŠ i jejich rodičů a škola se snažila jej modernizovat a adaptovat na aktuální vývoj v informační vědě. Od roku 2018 se upravil název oboru na Informační služby a změnila se struktura odborných předmětů se znovuotevřením předmětu zpracování elektronických dat a posílením orientace na komunikaci a mediální gramotnost. Avšak tato, z praxe velmi pozitivně přijatá změna, nerezonovala u uchazečů, takže se obor pro školní rok 2021/2022 již neotevřel. 

Na škole aktuálně zůstává poslední ročník oboru IS, nutno říci, že je to ročník velmi výrazný, a že obor patřil vždy mezi ty „akčnější“. Jistě si mnohý žák či pedagog školy vzpomene na aktivity typu: Vánoční čtení a zpívání (Vánoční infomejdan), Druháci čtou prvákům, Šifra mistra Ranganathana, Malování na chodník, Půjčování na chodbách či bazar knih. Na Facebooku oboru i na instagramovém profilu školy lze vidět studenty oboru na praxích, exkurzích, přednáškách, besedách, výletech či akcích školy. Z těch posledních lze třeba jmenovat pravidelnou exkurzi do digitalizačního centra EXON či prezentaci mediální databáze Anopress přímo u nás ve škole. Během celého působení obor vždy intenzivně spolupracoval s partnerskými organizacemi - knihovnami, archivy, muzei a informačními institucemi nejen v Plzeňském kraji. Studenti oboru nechyběli ani na akcích těchto partnerů - Noc literatury, Maraton čtení, Týden knihoven, Březen, měsíc čtenářů, pomáhali při vernisážích i charitativních projektech. 

Oborem prošlo za těch 23 let mnoho zajímavých osobností, jak z řad pedagogů (nelze nejmenovat alespoň zakladatelku oboru PhDr. Blanku Psutkovou), tak žáků, z nichž se mnozí stali významnými osobnostmi oboru, jiní pracují v médiích, v paměťových institucích, či v komerčních firmách. I díky jejich aktivitě jsme se rozhodli 8. prosince 2023 uspořádat rozlučkové setkání pedagogů a absolventů ve Velké aule školy. Všechny příznivce oboru na ně srdečně zveme.


Fotoalbum

Druháci čtou prvákům
Druháci čtou prvákům
Exkurze do Národní knihovny
Národní technická knihovna
Skupinové divadlo
Západočeské muzeum v Plzni