Ředitelka školy stanovila nabídku povinných a  nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky takto:

Strojírenství - profilová část maturitní zkoušky:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • anglický jazyk, pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • stavba a provoz strojů – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • strojírenská technologie – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • praktická zkouška z odborných předmětů (jednodenní), nebo maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.
 • žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky z předmětů informační a komunikační technologie a ekonomika.

Elektrotechnika - Mechatronika - profilová část maturitní zkoušky:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • anglický jazyk, pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • měření a diagnostika – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • mechatronika – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • praktická zkouška z odborných předmětů (jednodenní), nebo maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.
 • žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky z předmětů informační a komunikační technologie a ekonomika.

Mechanik seřizovač - profilová část maturitní zkoušky:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • anglický jazyk, pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • praktická zkouška (odborné předměty podle učebního plánu),
 • písemná zkouška (odborné předměty podle učebního plánu),
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu technologie.
 • žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky z předmětů informační a komunikační technologie a ekonomika.

Mechanik strojů a zařízení - profilová část maturitní zkoušky:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • anglický jazyk, pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • praktická zkouška (odborné předměty podle učebního plánu),
 • písemná zkouška (odborné předměty podle učebního plánu),
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu technologie.
 • žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky z předmětů informační a komunikační technologie a ekonomika.

Veřejnosprávní činnost - profilová část maturitní zkoušky:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • cizí jazyk (anglický, nebo německý, nebo ruský), pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí:
 • termín zadání maturitní práce: do listopadu,
 • předměty maturitní práce: odborné předměty podle učebního plánu,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu právo,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu veřejná správa a správní právo,
 • nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, dějepis, občanská nauka, nejvýše 2 zkoušky.

Sociální činnost - profilová část maturitní zkoušky:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • anglický jazyk, pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • praktická zkouška (jednodenní, odborné předměty podle učebního plánu) - 420 minut,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu sociální činnost – součástí předměty: Právo, Sociální činnost, Pečovatelství, OVČ, Sociální politika, Zdravotní nauka,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu psychologie – součástí předměty: Psychologie, Pedagogika,
 • nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, dějepis, občanská nauka, nejvýše 2 zkoušky.

Informační služby - profilová část maturitní zkoušky:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • cizí jazyk (anglický, nebo německý), pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • praktická zkouška (jednodenní, odborné předměty podle učebního plánu) - 420 minut,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu informační procesy,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu informační systémy a služby,
 • nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, dějepis, občanská nauka, dějiny umění nejvýše 2 zkoušky.

Pedagogické lyceum, zaměření tělesná výchova - profilová část maturitní zkoušky:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • anglický jazyk, pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • praktická zkouška (vícedenní, odborné předměty podle učebního plánu),
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu tělesná výchova,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu pedagogika (zahrnuje též učivo z předmětu psychologie),
 • nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, dějepis, občanská nauka, nejvýše 2 zkoušky.

Pedagogické lyceum, zaměření humanitní studia - profilová část maturitní zkoušky:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • cizí jazyk (anglický, nebo ruský), pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí:
 • termín zadání maturitní práce: do listopadu,
 • předmět maturitní práce: humanistika (volí téma z jedné ze složek předmětu, tzn. dějiny umění, mediální výchova, moderní dějiny),
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu humanistika,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu pedagogika (zahrnuje též učivo z předmětu psychologie),
 • nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, dějepis, občanská nauka, nejvýše 2 zkoušky.

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka

Písemná práce z českého jazyka a literatury obsahuje vytvoření souvislého textu o minimálním rozsahu 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Pro písemnou práci bude stanoveno 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák definitivně zvolí 1 zadání. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání (slohový útvar, komunikační situaci), popřípadě výchozí text k zadání. Zadání jsou pro všechny obory školy společná.

Písemná práce z cizího jazyka se skládá ze dvou částí:

 • Dlouhý text (130 - 150 slov).
 • Krátký text (70 – 80 slov).

Texty budou vypracovány na základě stanoveného zadání bez možnosti volby.

Čas na vypracování obou částí: 60 minut

Povolené pomůcky: překladový slovník

Celkové hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka

tvoří ze 40 % hodnocení písemné práce a z 60 % hodnocení ústní zkoušky.

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice:

a) 1 – výborný,

b) 2 – chvalitebný,

c) 3 – dobrý,

d) 4 – dostatečný,

e) 5 – nedostatečný.

Každá profilová zkouška je hodnocena zvlášť.

V Plzni dne 15. 10. 2020

Ing. Jarmila Konopová,

ředitelka školy