Školní metodik prevence Mgr. Renata Švecová (humanitní obory)

Kontakty: tel. 371 510 933

e-mail: svecovaZAVINÁČspstrplz.cz

Školní metodik prevence Mgr. Iva Coufalová (technické obory)

Kontakty: tel. 371 510 910

e-mail: coufalovaZAVINÁČspstrplz.cz

Aktuální činnost školního metodika prevence vychází ze Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství na období 2009-2012. 
 
Primární prevence rizikových projevů chování u žáků je zaměřena na:
a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 • záškoláctví,
 • šikana, násilí,
 • divácké násilí,
 • kriminalita, delikvence, vandalismus,
 • závislost na politickém a náboženském extremismu, 
 • rasismus, xenofobie,
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní),
 • onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou,
 • poruchy příjmu potravy,
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling).

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 • domácího násilí,
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
 • ohrožování výchovy mládeže,
 • poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie.)

Pro žáky školy jsou připravovány besedy a  exkurze, žáci mají možnost obracet se na školního metodika prevence s problémy osobně nebo prostřednictvím elektronické pošty. 
 
Školní metodik prevence vytváří Preventivní program školy na základě podkladů od všech pracovníků školy. Preventivní program je určen především pro žáky, jejich rodiče a pedagogické pracovníky školy a je k dispozici na webových stránkách školy.