Název projektu: Modernizace strojních pracovišť pro výuku kovoobrábění
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 004/06_16_066/ITI_16_01_010
Název výzvy: 7. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.4-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření - integrované projekty ITI
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005025
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 4. 2019
Maximální schválené výdaje projektu: 10 604 560,00 Kč

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci praktické výuky studijního oboru Mechanik seřizovač a učebního oboru Obráběč kovů. V rámci realizace projektu bude moderně dovybaveno dislokované Centrum praktického vyučování v areálu Škoda. Bude pořízeno 12 nových soustruhů a 12 nových frézek pro zajištění moderní a vzhledem k současnému stavu výrobních firem v regionu i aktuální přípravě studentů na pozdější úspěšný výkon odborné profese.

Základní cíle projektu:

Základní cíle projektu Modernizace strojních pracovišť pro výuku kovoobrábění jsou dva:

1. Zlepšení kvality praktické výuky kovoobrábění v oborech vzdělání s výučním listem a s maturitním vysvědčením strojírenského zaměření

2. Zvýšení operační výukové kapacity praktického vyučování oborů vzdělání s výučním listem a s maturitním vysvědčením strojírenského zaměření

Těchto cílů projekt Modernizace strojních pracovišť pro výuku kovoobrábění dosáhne tím, že prostřednictvím jeho realizace dojde k dovybavení Centra praktického vyučování (CPV) o celkem 24 strojů/strojních pracovišť pro kovoobrábění - konkrétně o 12 soustruhů a 12 frézek. Díky tomu bude navýšena současná kapacita CPV (cca. 100 strojů) o 24 strojů/pracovišť, bude výraznou měrou modernizováno vybavení CPV, a díky realizaci projektu dojde k zásadní modernizaci a aktualizaci praktické výuky kovoobrábění na naší škole dle standardů kladených na moderní praktickou přípravu absolventů v oblasti kovoobrábění v 21. století.

Dosažení cílů projektu je velmi důležité nejen kvůli zastaralému vybavení (většina výukových strojů pochází z 50.-70.let 20. století), ale také obnovenému  rostoucímu zájmu o strojírenské obory. Díky tomuto pozitivnímu trendu přestává současné vybavení CPV postačovat potřebám i kapacitně. Bohužel, zastaralé technologie využívané k výuce v CPV (zejména ve vztahu ke kovoobrábění a příbuzným strojařským činnostem) přestávají stále více odpovídat technologickým poměrům panujícím v 21. století ve velkém počtu strojírenských firem a společností v regionu Plzeňského kraje. Naši absolventi tak svými praktickými zkušenostmi přestávají odpovídat potřebám zaměstnavatelů v regionu. Z pohledu zefektivnění profesní přípravy je proto pro naše absolventy i pro konkurenceschopnosti naší školy nezbytně nutné modernizovat strojní vybavení CPV. Tak, aby naše škola byla nadále schopná produkovat profesně a prakticky zdatné a kvalitně připravené absolventy pro dlouhodobý výkon profese.

Tyto problémy efektivně řeší projektový záměr Modernizace strojních pracovišť pro výuku kovoobrábění prostřednictvím dosažení svých stanovených cílů - prostřednictvím realizace projektu dojde k dovybavení CPV o celkem 24 strojů/strojních pracovišť pro kovoobrábění.

Díky realizace projektu dojde k výraznému nárůstu v kvalitě i aktuálnosti praktické výuky oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů a ke zlepšení klíčových technických kompetencí absolventů obou oborů a k sladění profilu absolventů se současnými požadavky pracovního trhu a zaměstnavatelů v oblasti strojírenského průmyslu.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/).