Mapa webu Česky English Deutsch

Výchovní poradci

Hlavní stránka / Úvod / Výchovní poradci

Výchovný poradce Mgr. Petr Slavík

Kontakty: tel.371 510 911

Práce s prvními ročníky

Monitoruje stav žáků prvních ročníků s poruchami učení. Ve spolupráci s rodiči, třídními učiteli, vyučujícími problémových  předmětů a Pedagogicko - psychologickou poradnou v Plzni hledá optimální řešení při studijních problémech zmiňovaných žáků.

Výchovný poradce pořádá ve spolupráci s PPP jednodenní adaptační kurzy u všech prvních ročníků s cílem vybudovat základy zdravého kolektivu, odhalit potencionální rizika ve skupině, blíže seznámit žáky mezi sebou a začlenit třídního učitele do kolektivu.

Provádí sociometrické průzkumy ve všech prvních ročnících s ohledem na vyloučení možných špatných mezilidských vztahů ( šikana, problémy v komunikaci atd.) a jejich následné vyhodnocení speciálně pro třídního učitele a následně pro kolektiv třídy.

Organizuje a pořádá některé preventivní akce směřující k bezproblémovému studiu žáků SPŠ strojnické.

Další aktivity

Průběžně nabízí třídním učitelů aktivity pro jejich třídy s ohledem na aktuálně vzniklé problémy ( PPP, Ledovec, Policie ČR atd.).

Vypracovává projekty na granty vypsané Krajským úřadem Plzeňského kraje souvisejícími se zmiňovanými aktivitami.

V průběhu roku poskytuje služby poradenského i konzultačního typu nejen žákům a studentům, ale i rodičům a zprostředkovává kontakt na organizace, které se zabývají zmiňovanou problematikou.

Kariérové poradenství

Spolupracuje s třídními učiteli posledních ročníků. Organizuje návštěvy fakult ZČU v Plzni v rámci Dnů otevřených dveří. Poskytuje individuální poradenské služby v rámci volby dalšího studia a  problémů vstupu absolventů na trh práce. Spolupracuje s Informačním centrem Úřadu práce v Plzni v rámci besed pro všechny poslední ročníky školy s ohledem na aktuální informace potřebné pro nástup do zaměstnání.

Výchovná poradkyně Mgr. Vladimíra Bezpalcová

Kontakty: tel. 371 510 860

Oblast práce se studenty se speciálně vzdělávacími potřebami a spolupráce s PPP

Výchovná poradkyně monitoruje studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváří pro ně Individuální vzdělávací plány na základě doporučení z příslušných pedagogicko psychologických poraden, spolupracuje s jednotlivými učiteli při jejich realizaci. Zajišťuje kontakt na PPP po případné zájemce nebo vytipované žáky.  V průběhu celého školního roku se účastní řešení výchovných a vzdělávacích problémů s jednotlivými žáky (event. jejich rodiči).

Oblast kariérového poradenství

Výchovná poradkyně seznamuje studenty s informacemi o možnostech studia na VŠ a VOŠ. Poskytuje individuální konzultace ohledně volby dalšího studia, popř. budoucího profesního uplatnění.

Radí při vyplňování přihlášek na VŠ, VOŠ, případně při vytváření profesních životopisů nebo motivačních dopisů. V oblasti přípravy pro další vzdělávání pořádá VP pro studenty 4. ročníků informační schůzku, na které je seznamuje s průběhem NSZ a možností přípravy na ně a s důležitými internetovými stránkami, kde najdou informace o VŠ, VOŠ, i o dalším uplatnění, popř. zaměstnání. Pomáhá studentům 4. roč. se zajištěním UN se seznamem VŠ (objednání, distribuce). Vytváří přehled přijatých studentů na VŠ a VOŠ a zaměstnanosti absolventů.

Oblast prezentace školy a jejích studijních oborů na ZŠ i na veřejnosti

Výchovná poradkyně se účastní veletrhů SŠ a akademií řemesel pořádaných úřady práce ve spolupráci s hospodářskou komorou.  Zúčastňuje se aktivů 9. tříd, na kterých žáky i jejich rodiče seznamuje s náplní studijních oborů školy i s dalším uplatněním absolventů.  VP se zúčastňuje také Dnů otevřených dveří, kde poskytuje informace o studiu i o dalších otázkách týkajících se školy.

 

Školní metodik prevence Mgr. Renata Švecová (humanitní obory)

Kontakty: tel. 371 510 933

Školní metodik prevence Mgr. Iva Coufalová (technické obory)

Kontakty: tel. 371 510 910

Aktuální činnost školního metodika prevence vychází ze Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství na období 2009-2012.
 
Primární prevence rizikových projevů chování u žáků je zaměřena na:
a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
          záškoláctví
          šikana, násilí
          divácké násilí
          kriminalita, delikvence, vandalismus
          závislost na politickém a náboženském extremismu
          rasismus, xenofobie
          užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní)
          onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou
          poruchy příjmu potravy
          netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
          domácího násilí
          týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání
          ohrožování výchovy mládeže
          poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)
 
Pro žáky školy jsou připravovány besedy a  exkurze, žáci mají možnost obracet se na školního metodika prevence s problémy osobně nebo prostřednictvím elektronické pošty.
 
Školní metodik prevence vytváří Preventivní program školy a Školní program proti šikanování na základě podkladů od všech pracovníků školy. Preventivní program je určen především pro žáky, jejich rodiče a pedagogické pracovníky školy a je k dispozici na webových stránkách školy.

 


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.