Mapa webu Česky English Deutsch

Povinně zveřejňované informace

Hlavní stránka / Úvod / Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Název
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Důvod a způsob založení
Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem – schváleno usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č.23/01 ze dne 29. května 2001 ve znění pozdějších dodatků.
Hlavním účelem zřízení organizace je vymezen zněním § 16, § 9 a § 17a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále zněním § 39 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy.
Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Výchova a vzdělávání žáků ve studijních a učebních oborech.
Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku Rozhodnutím MŠMT Praha č.j. MSMT-10928/2014-1
Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 1, IČO 70890366
Organizační struktura
Statutární orgán -  ředitel školy 
Zástupce statutárního orgánu - zástupce ředitele školy 
Zástupce ředitele školy 
Pedagogičtí pracovníci 
Ekonomický úsek 
Provozní pracovníci 
Seznam podřízených povinných subjektů
Nejsou
Zřizované organizace
Nejsou
Kontaktní spojení
 
Kontaktní poštovní adresa
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Klatovská třída 1615/109
Plzeň 3 - Jižní Předměstí
301 00 Plzeň 1
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Klatovská třída 1615/109
Plzeň 3 – Jižní Předměstí
301 00 Plzeň 1
Úřední hodiny
pondělí - čtvrtek                 7:00 - 15:00
pátek                                7:00 - 14:00
v době prázdnin - středa:   10.00 – 12.00 hod.
Telefon
371 510 825 - sekretariát
Adresa internetové stránky
http://www.spstrplz.cz
Adresa e-podatelny
Datová schránka ID
ds5ehup
Případné platby lze poukázat
68130311/0710
69457425
DIČ
CZ69457425
Seznamy hlavních dokumentů
Zřizovací listina
Organizační řád
Kolektivní smlouva
Výroční zprávy
Rozpočet
Škola hospodaří s rozpočtem ve výši cca 65 mil. Kč. S rozpočtem školy pro rok 2014 je možné se seznámit v kanceláři vedoucí ekonomického úseku.
Žádosti o informace
Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky. 
Pověření pracovníci Pracovníci určení k poskytování informací
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů  od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace - viz výše
Formuláře
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (životní události, popř. služby veř. správy)
Předpisy
 
Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 
Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Vydané právní předpisy
Úhrady za poskytování informací
Licenční smlouvy
Nejsou
Vzory licenčních smluv
Nejsou
Výhradní licence
Nejsou
Výroční zprávy

© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.