Mapa webu Česky English Deutsch

Praxe SOŠ profesora Švejcara

Hlavní stránka / Škola / Praxe SOŠ prof. Švejcara

Praxi organizují Ing. Mgr. Kristina Jiroušková (jirouskovaZAVINÁČspstrplz.cz), v oboru Sociální činnost Mgr. Bc. Hana Vozková (vozkovaZAVINÁČspstrplz.cz) a v oboru Informační služby Mgr. Andrea Mařáková (marakovaZAVINÁČspstrplz.cz).  

Žáci v oborech vzdělání se zaměřením na pečovatelskou činnost ve IV. ročníku a  na informační služby ve III. a IV. ročníku mají v učebních plánech předmět praxe, tzv. průběžná praxe, který se vyučuje na odborných pracovištích poskytovatelů praxe (např. Městský ústav sociálních služeb Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň, Knihovna města Plzně, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Knihovna Západočeského muzea atd.). Jeho náplň je různá v závislosti na oboru. Kromě toho absolvují všechny obory bývalé SOŠ profesora Švejcara  ve 2. a 3. či 4.  ročníku (dle oboru) vždy dvoutýdenní odbornou praxi, tzv. souvislá praxe. 

Organizace odborné praxe průběžné:

Na základě dlouhodobé spolupráce s poskytovateli praxe jsou žáci zařazováni k jednotlivým poskytovatelům praxe do jejich jednotlivých organizačních složek zpravidla na jeden školní rok. V případě určitého zájmu žáka vzhledem k jeho budoucímu uplatnění lze povolit absolvování praxe u jiného poskytovatele. V tomto případě si žáci sami praxi předjednají.

Škola a poskytovatel praxe uzavřou smlouvu dle občanského zákoníku o poskytnutí bezplatné průběžné praxe žáků.

Žáci jsou povinni vést deník praxe, který musí obsahovat náplň praxe každý den, kdy žák na praxi byl, přičemž tento záznam musí být potvrzen odpovědným pracovníkem poskytovatele praxe. Deník praxe je průběžně kontrolován a je též předkládán při maturitní zkoušce.

Náplň odborné praxe průběžné:

Žáci jsou poskytovatelem praxe před jejím zahájením seznámeni s příslušnými právními předpisy, interními nařízeními a organizačními pokyny v rozsahu obvyklém pro své pracovníky, jakož i opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce.

Náplň odborné praxe průběžné je orientačně zaměřená na:

a) seznamování s organizací a chodem jednotlivých pracovišť i koordinaci jejich činností,

b) seznámení s dalšími odbornými činnostmi poskytovatele, jako doplnění a rozšíření teoretické výuky odborných předmětů 

c) způsoby vedení administrativy, tvorbu, zpracování i ukládání dokumentů a dokladů, potřebných pro činnost organizace vně i uvnitř s možným využitím výpočetní a záznamové techniky

d) spolupráci s jinými zařízeními, orgány a organizacemi státní správy i samosprávy, případně společenskými organizacemi, apod.

e) etická a poučená komunikace s klienty poskytovatele.

Organizace odborné praxe souvislé:

Žáci si sami předjednají praxi s poskytovateli praxe v dostatečném předstihu, ve spolupráci s poskytovatelem praxe vyplní formulář, který do 15. listopadu prostřednictvím předsedy třídy odevzdají odpovědnému pedagogovi zabezpečujícímu praxi, na základě kterého je tímto pedagogem vyhotovena smlouva o poskytnutí bezplatné souvislé praxe dle občanského zákoníku. Tato smlouva ve třech stejnopisech je potvrzena školou, podepsána žákem či jeho zákonným zástupcem a žákem předána odpovědnému pracovníkovi zadavatele. Potvrzenou smlouvu od poskytovatele praxe – jeden stejnopis - žák odevzdá nejpozději do 15. dubna odpovědnému pedagogovi. Je též možné smlouvu poslat e-mailem poskytovateli, po potvrzení poskytovatelem si všechny tři stejnopisy žák vyzvedne, podepíše či podepíší zákonní zástupci a přinese k potvrzení do školy. Po potvrzení školou mu jsou předány dva stejnopisy, jeden si nechá a druhý předá poskytovateli. Při předání poskytovateli si žák též domluví konkrétní místo a čas nástupu na praxi. Žák odpovídá za to, že do 15. dubna bude všemi potvrzená smlouva dodána odpovědnému pedagogovi.

V případě, že žák není schopen si praxi zajistit, nejpozději do konce října tuto skutečnost nahlásí odpovědnému pedagogovi, který mu poradí poskytovatele praxe, kde se na umožnění vykonání praxe může zeptat.

Nesplnění úkolu bez objektivních příčin může být podkladem pro udělení výchovného opatření nebo hodnocení chování žáka.

Poskytovatel praxe na jejím konci vypracuje hodnocení odborné praxe, které může být doplňujícím podkladem pro klasifikaci v předmětu praxe. Žák, který neabsolvuje celou souvislou praxi je povinen chybějící část v době svého volna absolvovat. Od splnění této povinnosti může být upuštěno pouze ze zvlášť závažných důvodů.  Žák, který neodevzdá hodnocení vyhotovené poskytovatelem praxe, nesplnil své povinnosti v konkrétním školním roce a bude to zohledněno v celkovém prospěchu za příslušné období školního roku. Kopii hodnocení lze poskytnout žákovi k přiložení k žádosti o zaměstnání či k žádosti o přijetí na vysokou školu apod.

Odpovědný pedagog poučí žáky o zachovávání mlčenlivosti o údajích a informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti s praxí v organizaci, o povinnosti dodržovat pokyny poskytovatele praxe, o povinnosti po skončení praxe odevzdat hodnocení praxe (formulář předá odpovědný pedagog) atd.


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.