Mapa webu Česky English Deutsch

Odborný výcvik a praxe SPŠS

Hlavní stránka / Škola / Odborný výcvik a praxe SPŠS

Odborný výcvik

Většina odborného výcviku (obory vzdělání s výučním listem a maturitní obory mechanik seřizovač a Mechanik strojů a zařízení) probíhá v Centru praktického vyučování (CPV). CPV se nachází v areálu Škoda Holding a.s. Budovu pro Centrum zakoupil a zrekonstruoval zřizovatel školy (Plzeňský kraj). Vytvoření CPV bylo cílem projektu s názvem realizace Centra praktického vyučování při SPŠ strojnické, Plzeň. Projekt byl součástí SROP (Společný regionální operační program), celkové náklady tvořily 28 mil. Kč, přičemž příspěvek ze strukturálních fondů EU tvořil 80 %, příspěvek ze státního rozpočtu byl 8 % a 12 % dodal Plzeňský kraj. Prostředky byly využity na pořízení strojů, příslušenství, svařovací techniky, nářadí a měřidel. Díky projektu vzniklo celkem 11 nových pracovišť.

Menší část odborného výcviku probíhá v dílnách SPŠS.

Odborný výcvik probíhá buď v režii školy, kdy má žák v 1. a 2. ročníku praktické vyučování na uvedených pracovištích školy a ve 3. ročníku pracuje v některé spolupracující firmě, nebo v režii firmy, která pak zajišťuje veškerou praktickou výuku, do školy žák dochází pouze na výuku teoretickou.

Praxe

Žáci v oborech vzdělání Strojírenství a Elektrotechnika - Mechatronika mají v učebních plánech předmět praxe, který se vyučuje na pracovištích školy. Jeho náplň je různá v závislosti na oboru (strojírenská praxe, elektrotechnická praxe, ekonomická praxe). Kromě toho absolvují ve 2. a 3. ročníku dvoutýdenní odbornou praxi. 

Organizace odborné praxe:

Žáci si na základě Žádosti o vykonání odborné praxe sami předjednají praxi s poskytovateli praxe v dostatečném předstihu a požádají o vyplnění návratky (předpokládaná náplň praxe, zodpovědná osoba). Nesplnění úkolu bez objektivních příčin může být podkladem pro udělení výchovného opatření nebo hodnocení chování žáka.

Třídní učitelé vypracují přehled praxe.

Žák uzavře Dohodu o provedení odborné praxe (u nezletilých žáků potvrdí zástupce žáka). Jeden výtisk Dohody si ponechá poskytovatel, druhý odevzdá žák třídnímu učiteli. Třídní učitel poučí žáky o zachovávání mlčenlivosti o údajích a informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti s praxí v organizaci.

Třídní učitel koordinuje předjednání praxe a soustřeďuje u sebe veškerou dokumentaci; TU, který nemá v aprobaci odborné předměty, spolupracuje s učitelem praxe nebo jiného odborného předmětu.

Během praxe žák vede Protokol o praxi s následující strukturou:

 • poskytovatel praxe, jméno zodpovědného pracovníka;
 • jméno žáka.
 • přehled docházky (denně potvrdí žákův nadřízený na pracovišti);
 • zpráva o praxi podle osnovy:
  • charakteristika firmy, organizační struktura (zveřejnění podmíněno souhlasem poskytovatele);
  • předmět činnosti úseku, kde žák bude pracovat;
  • popis přidělovaných pracovních úkolů;
  • nové poznatky nabyté během praxe, srovnání výuky s realitou (které dovednosti podle názoru žáka přispívají k jeho uplatnění, které naopak postrádá);
  • vyjádření poskytovatele ke zprávě o praxi, hodnocení žáka, jemuž byla možnost vykonání praxe poskytnuta.

Protokol o praxi žáci odevzdávají třídnímu učiteli.

Třídní učitel se s materiály seznámí a projedná jejich obsah s předsedy předmětových komisí, jichž se náplň praxe a připomínky týkají. Společně vyvodí závěry a doporučení pro zkvalitnění praxe i výuky samotné. Hodnocení odborné praxe může být doplňujícím podkladem pro klasifikaci v předmětu praxe. Kritériem hodnocení je i formální úroveň protokolu a zprávy o praxi. Žák, který neodevzdá protokol a zprávu o praxi, nemůže být hodnocen z předmětu praxe. Třídní učitel zorganizuje třídnickou hodinu, během níž praxi vyhodnotí a věnuje pozornost připomínkám žáků, které žáci nechtěli nebo nemohli uvést písemně. Tato třídnická hodina bude zapsána v třídní knize. Třídní učitel poté zpracuje souhrnnou Zprávu o průběhu odborné praxe, kterou předloží vedení školy. Posoudí i formální úroveň zpráv.


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.