Mapa webu Česky English Deutsch

CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Učení pro život

Hlavní stránka / Projekty / Projekty OPVK / CZ.1.07/1.5.00/34.0645

Zhodnocení naplnění projektového záměru

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645
Název projektu: Učení pro život
 
Projekt si kladl za cíl především zlepšit rozvoj odborných kompetencí, čtenářské a informační gramotnosti, úrovně znalosti cizího jazyka a posílit dovednosti pracovat s ICT technologiemi a využívat je.
 
V oblasti rozvoje odborných kompetencí bylo vytvořeno 40 sad vzděl. materiálů, v oblasti čtenářské a informační gramotnosti 16 sad, v oblasti rozvoje dovedností práce s ICT technologiemi 27 sad DUM a v oblasti rozvoje jazykových kompetencí 10 sad vzdělávacích materiálů. Všechny sady byly ověřeny, jsou sdíleny všemi pedagogy školy a jsou nadále využívány při výuce. Projekt rovněž přispěl ke zlepšení práce s textem, což je základním kritériem hodnocení při úspěšném složení maturitní zkoušky.
 
Při projektu byly proškoleny učitelky cizích jazyků a získané metodické dovednosti obohatily jejich práci. Projekt pomohl škole zlepšit IT vybavení pro žáky (nákup počítačů, notebooků, netbooku a odborného softwaru), jež zefektivnilo výuku a bude využíváno pro další zdokonalování žákovských dovedností s konkrétním dopadem na uplatnění na trhu práce – např. odborný archivářský software umožní absolventům oboru Informační služby rozšířit svou odbornou nabídku.
 
Vytvořené sady byly napojeny na ŠVP a zahrnuty do evaluace ŠVP, budou rovněž zohledňovány např. při aktualizacích odborných kompetencí a profilu absolventa adekvátních studijních oborů školy.
 
Projekt tak splnil vytčený cíl, obohatil výuku a přispěl ke zvýšení odborné kvalifikace žáků.
 

 

Informační leták

Výpůjční řád výukových materiálů (výstupů projektu)

1.  Výukové materiály, vztahující se k projektu "Učení pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0645", jsou uloženy ve školní knihovně SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara, přízemí SB, v místnosti 38e v označené uzamykatelné skříni. CD/DVD a tištěné materiály jsou po předání knihovnici řádně označeny a zapsány v přírůstkovém seznamu.
2.  Zaevidované materiály k projektu "Učení pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0645", uložené ve školní knihovně, jsou určené pouze pro pedagogické zaměstnance školy. Měly by být snadno dostupné všem zájemcům z řad učitelů školy. Z tohoto důvodu nejsou dlouhodobé výpůjčky možné. 
3.  Výpůjční doba je 1 týden/7 dnů. Výpůjčku je možné 1x prodloužit bez nutnosti přinést dokument do knihovny pouze pokud není požadován dalším zájemcem. Výpůjčku potvrdí uživatel podpisem ve výpůjčním protokolu. Vracení a prodloužení výpůjčky potvrzuje knihovnice.
4.  V případě nutnosti může být dokument vyžádán k dřívějšímu vrácení.
5.  Pokud uživatel dokument ztratí, nebo vrátí poškozený, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit knihovnici a náklady spojené s pořízením kopie uhradit.
 
V Plzni dne 20. 9. 2012
Zpracovala: Mgr. Andrea Macnerová

 


Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0645

Realizace projektu: 1.5.2012 – 30.4.2014

EU – Výzva 1.5 (OP - VK)

Stručný popis projektu:

Projekt s názvem Učení pro život si klade za cíl zlepšit rozvoj odborných kompetencí, čtenářské a informační gramotnosti, úrovně znalostí cizího jazyka a posílit dovednosti pracovat  s ICT technologiemi a využívat je.

Konkrétně vychází z ŠVP (Veřejnosprávní činnost, Informační služby – knihovnictví, Sociálněsprávní činnost, Pečovatelská činnost, Pedagogické lyceum – tělesná výchova, Pedagogické lyceum – humanitní studia, Elektrotechnika – Mechatronika, Strojírenství, Provozní technika, Mechanik seřizovač, Obráběč kovů a Zámečník), popř. z učebních osnov (v těch případech, kdy ještě není výuka dle ŠVP realizována, např. Pedagogické lyceum – živé jazyky), a bezprostředně vychází z potřeb praxe. Průzkum, analýza jeho závěrů i odborné diskuze učitelů v rámci předmětových komisí znovu ukázaly, že pro studenty SOŠ a SPŠ jsou praktické dovednosti naprosto zásadní a nezastupitelné.

Projekt škole umožní zařadit dva specializované odborné vyučovací předměty (viz šablona I/1 pro studenty napříč studijními obory), posílit inovaci při výuce cizích jazyků (viz šablona II/2 – např. Pedagogické lyceum – živé jazyky a Pedagogické lyceum – humanitní studia), plně se soustředit na rozvoj odborných kompetencí (viz šablona V/2), proškolit maximální počet učitelů v metodických kurzech všech na škole vyučovaných jazyků (viz šablona II/3), což je pro školu s řadou humanitních oborů naprostá nezbytnost, inovativně pracovat s možnostmi rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti (viz šablona I/2) s důrazem na maturitní zkoušku a přípravu na studium na VŠ a VOŠ a maximálně využívat ICT technologie při výuce vyučovacích předmětů odborného i všeobecně vzdělávacího charakteru (viz šablona III/2).

Projektu se přímo zúčastní cca 570 studentů 11 studijních oborů a 27 učitelů. Avšak dosah klíčových aktivit bude podstatně větší, protože vzniknou a prakticky se ověří sady vzdělávacích materiálů (včetně DUM), jež bude možno neomezeně využívat nejen při vzdělávání studentů příslušných oborů, ale v případě cizích jazyků a ICT technologií i při výuce žáků celé školy (tj. 1176 studentů). Veškeré vzniklé materiály budou bez problémů použitelné v budoucnu pro výsledky vzdělávání ŠVP.

Seznam a četnost použitých šablon:

Šablona

Název

Četnost

I/1

Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol

2

 

I/2

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

8

II/2

Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

5

II/3

Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

33

III/2

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

9

V/2

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

20

Konkrétní využití projektových závěrů:

Vytvářené materiály jsou přístupné všem učitelům školy (cca 103 pedagogů) a vzniká funkční metodické centrum, z něhož je možno čerpat podněty a pomůcky v listinné i elektronické formě. Nedílnou součástí jsou i konkrétní evaluační nástroje, jejichž prostřednictvím je možno též monitorovat vývoj a nastavovat opatření k dalšímu zlepšení dovedností žáků. Škola tak získává zcela průkazné výsledky a bude mít i v budoucnu (tj. po ukončení projektu) podklady pro aktualizace a případné změny ŠVP.

Konečný výsledek projektu:

Škola si jako konečný výsledek projektu stanovuje ještě užší propojení s praxí a tím i zdárné uplatnění absolventů na trhu práce.


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.