Mapa webu Česky English Deutsch

Aktuální klíčové aktivity

Hlavní stránka / Projekty / Projekty OPVK / CZ.1.07/1.1.30/01.0029 / Aktuální klíčové aktivity

Číslo aktivity: 01

Příprava výukových materiálů pro mezipředmětové vazby.

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V této aktivitě v 1. fázi metodici mezipředmětových vazeb vytvoří přesnou metodiku mezipředmětových vazeb odborných předmětů. Komplexní metodika bude vytvořena především pro obor Strojírenství, kde je možné nejlépe jednotlivé odborné předměty provázat a přiblížit tak žákům výrobní cyklus strojírenské výroby provázáním teoretických poznatků s praktickými dovednostmi. Využívaná však bude také pro ostatní obory v nejvyšším možném rozsahu podle skladby předmětů v jednotlivých oborech. V metodice bude vypracován časový harmonogram návaznosti jednotlivých činností (určení ročníku, předmětu a rozsah vyučovacích hodin) pro jednotlivé části zadaného úkolu. Na základě metodiky budou inovovány 4 ŠVP oborů Strojírenství, Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač a Strojní mechanik. Jedním z příkladů využití mezipředmětových vazeb je vyrobení jednoduché svařované součásti, jak žáci budou postupně získávat příslušné odborné kompetence.

Uvažovaný postup je následující:

1. ročník

 • v rámci předmětu Dílenská cvičení (DIC) na základě zadání žáci připraví polotovary pro výrobu jednotlivých součástí.

2. ročník

 • žáci dle zadání nakreslí v rámci předmětu Informační a komunikační technologie (IKT) výkres sestavy a výrobní výkresy jednotlivých součástem,
 • v předmětu DIC vypracují technologický postup a dle výrobní dokumentace vyrobí jednotlivé součástky, které na závěr svaří.

3. ročník

 • žáci provedou v rámci předmětu Konstrukční cvičení (KOC) založení jednotlivých součástek do programu systému technické přípravy výroby TPV 2000 a následně vytvoří rozpisku pro daný výrobek,
 • v předmětu Technologická cvičení (TEC) žáci založí technologický postup do programu TPV 2000, který vypracovali ve 2. ročníku, a provedou kalkulaci,
 • v předmětu Kontrola a měření (KOM) provedou žáci rozměrovou kontrolu výrobku, zkoušku ultrazvukem a kapilární zkoušku. Výsledky kontroly zaznamenají do počítače.

V metodice budou rozpracovány i další příklady, které se mohou týkat jen dílčích úkolů a nebudou se promítat do všech odborných předmětů. Metodika také stanoví požadavky na výukové materiály obecně i pro jednotlivé předměty, neboť je východiskem pro přípravu nových výukových materiálů pro předměty oborů:

Strojírenství:

 • Strojírenská technologie (STT),
 • Kontrola a měření (KOM),
 • Informační a komunikační technologie (IKT),
 • Dílenská cvičení (DIC),
 • Konstrukční cvičení (KOC),
 • Technologická cvičení (TEC).

Strojní mechanik

 • Technologie (TEC),
 • Odborný výcvik (ODB).

Mechanik strojů a zařízení

 • Technologie (TEC),
 • Odborný výcvik (ODB).

Mechanik seřizovač

 • Strojírenská technologie (STT).

Výstup klíčové aktivity:

 • 1 metodika mezipředmětových vazeb odborných předmětů,
 • proškolení 8 garantů tvorby výukových materiálů odborných předmětů,
 • proškolení 16 učitelů odborných předmětů pro práci na nově zakoupených zařízení a SW, kterými bude inovována výuka,
 • 17 nových sad výukových materiálů pro jednotlivé obory a předměty:
  • STT –  4 sady – obor Strojírenství,
  • KOM   2 sady – obor Strojírenství,
  • DIC – 2 sady – obor Strojírenství (bude využíváno také pro předmět KOC a TEC),
  • TEC   3 sady – obor Strojní mechanik,
  • TEC   4 sady – obor Mechanik strojů a zařízení,
  • STT   2 sady – obor Mechanik seřizovač.

Číslo aktivity: 02

Ověření materiálů ve výuce

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V 1. fázi  této aktivity proběhne testování vytvořených výukových materiálů pro odborné předměty STT,KOM,TEC, IKT, DIC, KOC vypracované pro obor Strojírenství a ověří se, zda je správně nastavena Metodika mezipředmětových vazeb. Do této aktivity bude zapojeno 6 Učitelů odborných předmětů výše uvedených odborných předmětů. V této fázi bude podpořeno:
 • seznámení se s výukovou sadou pro daný předmět,
 • příprava na příslušnou vyučovací hodinu,
 • koordinační schůzky s učiteli dalších odborných předmětů,
 • schůzky s příslušným metodikem mezipředmětových vazeb.
Na základě získaných zkušeností a připomínek od žáků bude provedena inovace (Garant tvorby výukových materiálů odborné předměty) osmi výukových sad a ŠVP oboru Strojírenství a získané zkušenosti se zapracují i do zbývajících devíti sad výukových materiálů a tří ŠVP oborů Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač a Strojní mechanik.
 
Následuje fáze pilotního ověření v plném rozsahu, včetně oborů Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač a Strojní mechanik. V této fázi bude podpořena příprava dvanácti Učitelů odborných předmětů na vyučovací hodiny.
 
Výstupy této aktivity:
 • podpořeno 262 žáků,
 • podpořeno12 učitelů poskytujících vzdělávání v rámci pilotního ověření,
 • 8 inovovaných sad výukových materiálů,
 • 1 ověření sad výukových materiálů ve výuce.

Číslo aktivity: 03

Nepovinný kroužek – Technická angličtina

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci projektu chceme zavést u čtyřletých maturitních oborů Strojírenství, Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač a Elektrotechnika nový nepovinný kroužek Technická angličtina. Kroužek bude nabízen žákům 1. až 3. ročníků výše uvedených oborů a mohou jej absolvovat během prvních tří let studia.

Předmět bude tvořen dvěma moduly:

I.  Základní – osvojení slovní zásoby zásoby technickou terminologií oboru Strojírenství

II. Praktický a konverzační – používání odborné terminologie při popisu konkrétních technických výkresů, nácvik tvorby cizojazyčných anotací.

V rámci prvního modulu v prvním roce výuky vytvoří žáci ve spolupráci s garanty tvorby výukových materiálů odborné předměty a garantem tvorby výukových materiálů Technická angličtina návrh Úvodního technického slovníku (250 – 300 slovíček). V rámci druhého modulu vytvoří garant tvorby výukových materiálů Technická angličtina ve spolupráci s učiteli odborných předmětů 1 sadu pracovních listů pro 30 vyučovacích hodin. Sada bude obsahovat technický výkres, slovní spojení, cizojazyčné anotace, foto. Pro práci v tomto modulu žáci využijí výkresovou dokumentaci vytvořenou v klíčové aktivitě KA 1 a doplní vytvořené poznámky na výkrese o anglickou verzi.

Ve druhé fázi bude probíhat testování vypracovaných výukových materiálů včetně Úvodního slovníku (učitel kroužku Technická angličtina). Na základě získaných poznatků a připomínek od žáků bude provedena inovace slovníku a výukových materiálů (garant tvorby výukových materiálů Technická angličtina) doplněním dalších slovíček. Následuje fáze pilotního ověření (učitel kroužku Technická angličtina) ve všech výše uvedených oborech.

V této aktivitě bude podpořena:

 • tvorba Úvodního slovníku – 60 h,
 • tvorba 1 sady výukových materiálů – 90 h,
 • inovace Úvodního slovníku – 15 – h,
 • inovace 1 sady výukových materiálů – 25 h,
 • příprava na výuku testování – 120 h,
 • vlastní výuka testování – 60 h
 • příprava na výuku, pilotní ověření – 180 h
 • vlastní výuka, pilotní ověření – 90 h.

Výstupy této aktivity:

 • podpořeno 75 žáků,
 • podpořeni 2 učitelé kroužku Technická angličtina,
 • 1 Úvodní slovník,
 • 1 vytvořená sada výukových materiálů,
 • 1 inovovaný Úvodní slovník,
 • 1 inovovaná sada výukových materiálů,
 • 1 ověření Úvodního slovníku a 1 sady výukových materiálů ve výuce.

Číslo aktivity: 04

Název klíčové aktivity: Spolupráce s renomovanými firmami

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Tato aktivita je zaměřena na spolupráci s renomovanými firmami Plzeňského kraje (Škoda JS a.s., Streicher, spol. s.r.o. Plzeň, atd.). V rámci projektu bude do výuky začleněno 25 přednášek odborníků z praxe a 47 exkurzí do strojírenských podniků. Přednášek a exkurzí se zúčastní žáci tříletých oborů s výučním listem Strojní mechanik , Obráběč kovů a žáci studijní oborů s maturitou Strojírenství, Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač a Elektrotechnika převážně v předmětech STT, TEC, KOM a DIC. Žáci si tak budou moci porovnat nabyté teoretické poznatky se skutečností, získají větší přehled o firmách v regionu a o budoucím možném se uplatnění na trhu práce. V rámci výuky chceme žáky seznámit s nejnovějšími technickými novinkami a trendy např. začleněním 3 jednodenních návštěv Strojírenského veletrhu v Brně. Pro natáčení projektu bude zakoupena kamera, kterou žáci využijí při natáčení novinek na veletrhu a exkurzích a budou společně vytvářet prezentace na zadaný tematický celek, které budou prezentovat při prezentaci školy, např. Dny otevřených dveří, na dalším ročníku veřejné prezentace nabídek vzdělávání a pracovních příležitostí pro žáky technických oborů Perspektiva technických oborů v příhraniční oblasti Plzeňského kraje a Bavorska, na webových stránkách projektu atd.
 
Výstup klíčové aktivity:
Na základě podrobného rozboru, viz příloha č.7 Studie potřebnosti tabulky č. 5, 6, 7, bude podpořeno:
 • 1765 žáků,
 • 32 učitelů odborných předmětů,
 • 25 přednášek odborníků z praxe.
Náklady na tuto aktivitu tvoří:
 • organizátor přednášek a exkurzí,
 • organizace přednášek, exkurzí, veletrhů – 300 hodin,
 • lektoři firmy – 200 hodin,
 • doprava na veletrh,
 • vstupenky na veletrh.

 


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.