Mapa webu Česky English Deutsch

CZ.1.07/1.1.30/01.0029 Modernizace výuky, technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství

Hlavní stránka / Projekty / Projekty OPVK / CZ.1.07/1.1.30/01.0029

UKONČENÍ PROJEKTU Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství, reg. č. CZ.1.07/1.1.30/01.0029

Cílem projektu bylo odborně připravit studenty na požadavky zaměstnavatelů, a to i po stránce jazykové. Projekt začal na Střední průmyslové škole strojnické a Střední odborné škole profesora Švejcara v Plzni 1. března 2012 a ukončen bude 31. prosince 2014. Podporovaných technických oborů v rámci projektu bylo celkem šest: Strojírenství, Obráběč kovů, Elektrotechnika, Strojní mechanik, Mechanik strojů a zařízení a Mechanik seřizovač. Projekt probíhal ve čtyřech klíčových aktivitách, jednou z nich byla spolupráce s renomovanými firmami, během nepovinného kroužku angličtiny si zase studenti mohli osvojit odbornou slovní terminologii. Ve výuce se seznámili s výrobním cyklem strojírenské výroby, naučili se pracovat s moderním vybavením a technologiemi, nechyběla ani praktická cvičení na konkrétních výrobcích. Studenti se na základě nově vytvořených výukových materiálů aktivně zapojovali a sami vypracovávali výrobní dokumentaci. „Součástí projektu bylo i začlenění 29 přednášek, jednou z nich byla např. prezentace předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Projekt Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství nebyl přínosem jen pro studenty. „Také učitelé odborných předmětů se seznámili s nejnovějšími technickými poznatky a trendy na exkursích, přednáškách a veletrzích, které byly v rámci projektu začleněné do výuky.“  Velkou přidanou hodnotou je zejména vytvoření 17 ti výukových sad pro potřeby učitelů i žáků.
 
(V prosinci 2014)
 

 
Cíle projektu:
Na základě Studie potřebnosti lze formulovat následující požadavky na projekt:
-motivace žáků k zájmu o technické obory
-zvýšení kvality ve výuce odborných předmětů
-navázání spolupráce s renomovanými firmami v regionu a tím i lepší začlenění cílové skupiny na pracovní trh
-zvýšení kvality mezipředmětových vztahů
-zavedení odborné terminologie do výuky cizích jazyků, zvýšení kvality ve výuce jazyků a tím lepší začlenění cílové skupiny na pracovní trh
-zvýšení motivace ke studiu na technických oborech
   
Hlavní cíl projektu:
-lépe připravit žáky z hlediska požadavků zaměstnavatelů jak po odborné, tak i jazykové stránce
 
Specifické cíle:
-přiblížit žákům již ve výuce výrobní cyklus strojírenské výroby
-naučit žáky pracovat s moderním vybavením a technologiemi
-výuku zpestřit větším množstvím praktických cvičení na konkrétních výrobcích a tím motivovat žáky k zájmu o studium
-v teoretické výuce používat názorné způsoby výuky (foto, video apod.)
-zlepšit odborné jazykové znalosti žáků
-seznámit žáky s praxí ve strojírenských firmách
-přiblížit žákům moderní způsoby strojírenské výroby
 
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje.
 
Projekt přispívá k naplňování strategického směru B) Kurikulární reforma - nástroj k modernizaci vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí (základní cíl Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání).
 
Konkrétně se týká oblasti středního odborného vzdělávání cíle b) Podporovat tvorbu ŠVP. Projekt přispívá k realizaci opatření B.3.11 (podpořit školy při tvorbě a realizaci ŠVP zejména z pohledu propojování jednotlivých oborů vzdělávání v teoretické i praktické části přípravy žáků), neboť jeho hlavním cílem je rozvíjet mezipředmětové vazby technických předmětů na SPŠ strojnické v Plzni.
 
Zdůvodnění potřebnosti projektu:
Zájem o studium technických oborů má stále klesající tendenci. Přitom analýza úřadu práce Analýza stavu a vývoje trhu práce v Plzeňský kraji za rok 2010 potvrzuje, že chybějí zejména technické odborné profese vycházející ze středních škol (např. operátoři CNC strojů, strojaři, frézaři, zámečníci). Čím dál více se objevují i požadavky na lepší jazykové vybavení absolventů. Vzhledem k tradičnímu zaměření průmyslové výroby v Plzeňském kraji na strojírenství je to omezující faktor, který by mohl vést k útlumu výroby, nárůstu nezaměstnanosti a k poklesu rozvoje kraje. Prudký technický a technologická rozvoj zvyšuje nároky na absolventy technických oborů, což dále snižuje zájem o toto vzdělávání. To se zvlášť nepříznivě projevuje v období poklesu počtu žáků vycházejících ze ZŠ. Pokles zájmu o technické vzdělávání se projevuje také poklesem počtu žáků naší školy. Mnozí žáci přicházejí ze ZŠ na střední školu bez vyhraněného zájmu. To vytváří prostor zvýšit zájem o technické vzdělání. Jednou z cest je zkvalitnit a modernizovat výuku.
 
Základními trendy, které dnes naše škola dlouhodobě sleduje, jsou:
-přiblížení výuky požadavkům praxe
-sledování nejnovějších trendů ve strojírenství (nové technologie, měřící technika)
-využití počítačové podpory (up-grade programů CAD-CAM systémů a technické přípravy výroby).
V současné době se na naší škole nepoužívají ani nejsou vytvořeny žádné studijní materiály, které by provazovaly jednotlivé technické předměty a pomohly tak žákům si vytvořit představu o využití jejich poznatků v praxi, včetně výuky cizích jazyků. To snižuje motivaci žáků ke vzdělávání ve zvoleném oboru. S tím souvisí učebnice, které jsou většinou zastaralé, zvláště v těch oborech, které se rychle vyvíjejí. Učitelé musí vyučovanou látku skládat z různých pramenů, takže ji má žák přístupnou pouze ze svých více nebo méně kvalitních poznámek. Dalším problémem je nedostatečné a zastaralé přístrojové, měřící a ICT vybavení školy.
 
Popis cílové skupiny:
První cílovou skupinou jsou žáci naší školy vybraných technických oborů.
Současný celkový počet žáků v uvedených oborech, činil ve škol. roce 10/11-470 žáků ve 20 třídách. V průměru se jedná o 23 žáků na třídu
Předpokládaný stav žáků na naší škole bude v průběhu projektu přibližně 400 žáků ve 20 třídách ročně tj. 1200 žáků po dobu 3 let. Předpokládá se, že do projektu budou zapojeni všichni tito žáci.
 
V rámci projektu jsou zapojeny:
Obory vzdělání s maturitou 1. - 4. roč.:
Strojírenství (KA 2,3,4)
Mechanik strojů a zařízení (KA 2,3,4)
Mechanik seřizovač (KA 2,3,4)
Elektrotechnika (KA 3,4)  
 
Obory vzdělání s výučním listem 1. - 3. roč.:
Strojní mechanik (KA 2,3,4)
Obráběč kovů (KA 4) 
 
Tato cílová skupina žáků bude podpořena v následujících klíčových aktivitách:
KA 2- celkem zapojeno 262 žáků
KA 3 -celkem zapojeno 75 žáků
KA 4- celkem je v cílové skupině zapojeno:
768 žáků-47 exkurzí
438 žáků-25 přednášek
222- žáků-3 x veletrh
 
Mnozí žáci přicházejí ze ZŠ na střední školu bez vyhraněného zájmu (bez dostatečných znalostí). Teprve na střední škole zjišťují, zda mají ke studiu oboru předpoklady a to vede k jejich poměrně častým odchodům během studia. Je proto nezbytné zlepšit přitažlivost studia technických oborů zejména:
-přiblížením výuky požadavkům praxe
-zvýšením kvality mezipředmětových vztahů
-sledováním nejnovějších trendů ve strojírenství - využívání moderní výpočetní techniky
-zavedení technické terminologie do výuky cizích jazyků
 
Druhou cílovou skupinu tvoří učitelé naší školy, kteří na škole již pracují a mají dlouholeté zkušenosti s cílovou skupinou. V současné době vyučuje na naší škole celkem 65 učitelů z toho 36 tvoří učitelé odborných předmětů.
 
Cílová skupina je zastoupena:
učitelé odborných předmětů-17 osob (KA 1,2,3,4)
učitelé jazyků-2 osoby (KA 3)
 
Zapojení a motivace cílové skupiny:
Zapojení do projektu:
Cílovou skupinu žáků zapojíme do výuky a zároveň do přípravy výuky dle příslušných aktivit:
KA 2:
Žáci si na základě nově vytvořených výukových materiálů (sad) sami:
-vypracují výrobní dokumentaci - připraví polotovary pro výrobu
-zhotoví příslušný výrobek
-provedou rozměrovou a ultrazvukovou kontrolu
-zaznamenají výsledky kontrol do počítače
KA 3:
Žáci ve spolupráci s učiteli odborných předmětů a učiteli anglického jazyka:
-vypracují návrh Úvodního technického slovníku
-doplní vytvořené poznámky na výkrese o anglickou verzi
-doplní slovník během testování o další potřebná slovíčka
KA 4:
Žáci získávají nejnovějších technické poznatky a trendy na exkurzích, přednáškách a veletrzích začleněných do výuky
 
Cílovou skupinu učitelů zapojíme do výuky a zároveň do přípravy výuky dle příslušných aktivit:
KA 1:
Učitelé odborných předmětů:
-účast na školení pro novou metodiku mezipředmětových vazeb
-školení na nově zakoupených zařízení a SW
-příprava výukových sad pro technické předměty
-inovace ŠVP
KA 2:
Učitelé odborných předmětů, kteří se zúčastní testování metodiky mezipředmětových vztahů ve výuce, inovace výukových sad a ŠVP a pilotního ověření vlastní výuky
KA 3
Učitelé jazyků:
-vypracují návrh Úvodního technického slovníku
-doplní slovník o další slovíčka
-vypracují výukovou sadu
-účast na testování, inovaci výukové sady, pilotního ověření vlastní výuky
KA 4:
Učitelé odborných předmětů získávají nejnovějších technické poznatky a trendy na exkurzích, přednáškách a veletrzích začleněných do výuky
 
Motivace cílové skupiny:
Seznámení s projektem - webové stránky, informačními nástěnkami v prostorách školy, informacemi poskytnutými učitelům na poradách, žákům při výuce a přes rodiče informacemi na třídních schůzkách. Při těchto motivačních akcích chceme vysvětlovat, jak je kvalitní příprava žáků z hlediska požadavků zaměstnavatelů po odborné, tak i jazykové stránce důležitá, pro jejich další uplatnění ve společnosti i profesním pracovním zapojení.
 
Přínos pro cílovou skupinu:
Nesporným přínosem pro 1. cílovou skupinu (žáci) je zvýšení kvality ve výuce odborných předmětů - přednášky, exkurze, provázání předmětů, zavedení odborné technické terminologie do výuky cizích jazyků, získání nejnovějších technických novinek a trendů.
 
Začleněním moderních přístrojů, měřidel, SW měřících systémů do výuky budou moci žáci např. kontrolovat svary a zaznamenávat výsledky měření metodami v praxi běžně používanými, dojde ke zkvalitnění výuky při provádění rozměrových a defektoskopických kontrol na výrobcích. Použitím měřících SW pro digitální měřidla s možností vyhodnocování naměřených hodnot pro potřebu řízení jakosti výroby výrobní série s ohledem na spolehlivost a seřízení výroby se výuka více přiblíží reálným podmínkám v praxi.
 
Nákupem upgrade Autodesk Inventor a TPV2000 budou moci žáci využívat moderní SW vybavení při tvorbě výrobní dokumentace. V rámci projektu chceme navýšit počet výukových míst a modernizovat učebnu Strojírenské technologie a Kontrola a měření což povede ke zvýšení motivace žáků ke vzdělávání.
 
Širší spolupráce s renomovanými firmami (25 přednášek, 47 exkurzí) Plzeňského kraje, začleněním 3 jednodenních návštěv Strojírenského veletrhu v Brně, spoluprací při tvorbě Úvodního slovníku, technických cizojazyčných anotací v hodinách Technické angličtiny je dalším přínosem, který pomůže našim absolventům získat nejnovější poznatky z oboru, zlepšit jazykové vybavení a usnadní jim tak lepší vstup do reálné praxe a na evropský pracovní trh. Žáci nácvik tvorby cizojazyčných anotací a shrnutí využijí také ke studentským ročníkovým, maturitním a jiným samostatným pracím a projektům.
 
2. cílové skupině (učitelé) přinesou největší přidanou hodnotu vytvořené výukové materiály, ale také začlenění moderních přístrojů, měřidel, SW měřících systémů do výuky, navázání spolupráce s renomovanými firmami v regionu, získání nejnovějších technických novinek a trendů povede ke zvýšení odborných kompetencí a dovedností u učitelů.
 

 

 


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.