Mapa webu Česky English Deutsch

Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost

Hlavní stránka / Projekty / Projekty OPVK

 

CZ.1.07/1.1.00/56.0626 Zvyšování jazykových a čtenářských kompetencí

Garant: Mgr. Michaela Králová
 
Cílem tohoto projektu je, jak již vyplývá z názvu, zvýšit čtenářské i jazykové kompetence vyučujících i studentů naší školy. V rámci tohoto projektu se 7 učitelů zúčastní jazykového kurzu v zahraničí a zdokonalí se tak v anglickém, německém a francouzském jazyce. Získanými znalostmi pak budou moci obohatit vlastní výuku.
 
Zahraniční výjezdy připravujeme i pro studenty. Dvacet studentů v doprovodu 2 vyučujících vycestuje do Velké Británie, kde vždy dopoledne absolvují kurz anglického jazyka vedený rodilým mluvčím (15 vyučovacích hodin) a odpoledne navštíví historická a kulturní místa v okolí. Účastníci budou ubytovaní v rodinách, aby byli nuceni cizí jazyk používat a nespoléhat se na pomoc učitelů. Studenti z 2. až 4. ročníku, kteří vycestují, budou vybráni podle prospěchu s přihlédnutím ke známce z anglického jazyka, podle absence za poslední školní rok, přihlédneme též k účasti v jazykových soutěžích.
 
Poslední šablona, kterou využijeme, se týká čtenářských kompetencí studentů v českém jazyce. Studenti druhého a třetího ročníku během školního roku 2015/2016 absolvují 10 vyučovacích hodin čtenářských dílen, kdy budou pracovat s textem, budou se zajímavým a někdy i netradičním přístupem seznamovat s vybranými díly českých i světových autorů. Realizace projektu bude probíhat ve školním roce 2015/2016, zejména v průběhu prvního pololetí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
 

Uzavřené projekty 

CZ.1.07/1.1.30/01.0029 Modernizace výuky, technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství

Garant Ing. Petra Mašková
 
V projektu chceme lépe připravit žáky z hlediska požadavků zaměstnavatelů jak po odborné, tak i jazykové stránce. Protože v současné době se na naší škole nepoužívají, ani nejsou vytvořeny žádné studijní materiály, které by pomohly žákům vytvořit si představu o využití poznatků v praxi, včetně výuky cizích jazyků, chceme v projektu vypracovat metodu, která bude jednotlivé technické předměty provazovat, řešit mezipředmětové vazby inovací 4 školních vzdělávacích programů a vytvořit 17 sad výukových materiálů pro jednotlivé obory. Dále zavedeme nepovinný kroužek Technická angličtina pro žáky čtyřletých oborů vzdělání s maturitou a učitelé jazyků a odborných předmětů vypracují společně s žáky pro tento předmět Úvodní slovník a 1 sadu výukových materiálů s odbornou technickou terminologií pro oblast strojírenství. Metodiku i výukové materiály chceme v průběhu projektu otestovat a ověřit. V rámci projektu bude do výuky začleněno 25 přednášek odborníků z praxe, 47 exkurzí do strojírenských firem a 3 návštěvy strojírenského veletrhu.

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech

Garant Ing. Petr Hlávka
 
Název obsahuje současně i hlavní cíle projektu, neboť nabývá v našich oborech na stále větším významu. Současně bude jednotícím prvkem projektu, který je unikátní zapojením jak studijních oborů Strojírenství, Mechanik a Elektrotechnika – Mechatronika, tak učebních oborů – řemesel - obráběč kovů a truhlář. Každý z těchto oborů bude mít možnost pracovat na pružném výrobním systému skládajícím se z číslicově řízené frézky (stávající), číslicově řízené soustruhu a robota (oba přístroje plánujeme zakoupit v rámci projektu). Projekt vyžaduje modernizaci výuky technických předmětů a přístrojového vybavení učeben, laboratoří a dílen školy, mezipředmětovou spolupráci učitelů a zlepšení úrovně vybavení žáků v používání cizího jazyka v odborných předmětech. Projekt je určen pro žáky Střední průmyslové školy strojnické Plzeň. Cílů projektu dosáhneme používáním moderních výukových metod, multimédií, moderních přístrojů a projektového vyučování s využitím mezipředmětových vztahů. Klíčová vybraná laboratorní a praktická cvičení budou probíhat v cizím jazyce, ve stejném jazyce budou žáky vypracovávány i zprávy o cvičeních. Naplánované aktivity budou realizovat převážně učitelé SPŠ strojnické.

CZ.1.07/1.3.47/01.0021 Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Garant Ing. Rostislav Študent
 
Cílem tohoto projektu je zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků školy, kteří budou navštěvovat kurzy zaměřené na efektivní komunikaci, řešení konfliktních situací, asertivní jednání, syndrom vyhoření, stres a jeho prevenci, využití týmové práce aj., dále se pedagogové zdokonalí v anglickém jazyce, naučí se tvořit studijní materiály v různých počítačových programech a pracovat s interaktivní tabulí. Jednotlivé kurzy jsou pro přehlednost rozděleny do klíčových aktivit, jejichž předpokládaný harmonogram se budeme snažit dodržet.
 
V rámci projektu bude také vytvořen e-learningový kurz s názvem „Efektivní evaluace a autoevaluace“, který bude zaměřen na efektivní metody evaluace a autoevaluace ve školním prostředí. Tento e-learningový kurz bude následně akreditován MŠMT.
 
Škola začala tento projekt realizovat dne 3. 9. 2012, předpokládaný konec projektu je plánován na 31. 1. 2014. Věříme, že i přes veškerá rizika, která mohou hladký průběh projektu ohrozit, bude cíl projektu naplněn a zvýšení odborných kompetencí pedagogů naší školy přispěje ke zvýšení přitažlivosti studia pro žáky.
 
Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
Celková částka dotace: 3 103 834,66 Kč. 85 % částky je hrazeno z ESF, 15% ze státního rozpočtu.

CZ.1.07/3.2.02/03.0017 Vzdělávací kurzy v oboru technologie výroby plastů a plastových dílů

Garant Ing. Antonín Florek
 
Doba trvání: 01. 03. 2012 - 28. 03. 2015   (36 měsíců)
 
A) CÍLE PROJEKTU KVANTIFIKACE :
Vytvoření 4 vzdělávacích programů(jeden základní a dva specializované pro technology a jeden pro řídící a technické pracovníky) s obsahovým zaměřením na znalost materiálů, znalosti a dovednosti moderních technologií plastů, znalost pracovních postupů ve výrobě plastových výrobků, rozpoznání vad plastových dílů a jejích eliminace. sledování kvality, ekonomika výroby a obchod v oboru plastů.
 
POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT:
- vypracování metodik pro čtyři vzdělávací kurzy
- příprava výukových textů a prezentací včetně kontrolních testů
- příprava výukových filmů a animací
- příprava názorných pomůcek a posterů
- vyškolení lektorů a pilotní ověření vzdělávacích kurzů
- evaluační hodnocení korekce obsahu vzdělávacích kurzů
 
Cílové skupiny:
1. cílová skupina4 vyškoleni lektoři vzdělávacích kurzů
Lektoři absolvují školení metodik vytvořených v rámci klíčové aktivity 01 a dále absolvují v současné době jediný dodavatelský kurz v námi řešené problematice výroby plastů. Následně budou zapojeni do přípravy vzdělávacích kurzů, do průběhu pilotní výuky a také do jejího hodnocení.
 
2. cílová skupina - 32 účastníků proškolíme ve čtyřech vzdělávacích programech
V rámci prvního cyklu čtyřech pilotních kurzů 16 účastníků po 4 v každém vzdělávacím programu. Dalších 16 účastníku po provedení korekcí vzdělávacích programů v rámci druhého cyklu pilotního ověřování. Motivační faktory pro vstup účastníku z řad zaměstnanců oslovených firem do pilotní výuky budou - kvalitní vzdělávací programy, individuální přístup lektorů umožňující minimální počet účastníku v jednotlivých kurzech a nezpoplatnění pilotní výuky. Účastníci kurzů dostanou pro motivaci dokončit výuku na konci každého kurzu osvědčení o absolvování kurzu.

CZ.1.07/1.1.30/02.0054 Rozšíření školních vzdělávacích kurzů svařování o svařování plastů

Garant Ing. Anton Florek, CSc., Ph.D.

V projektu chceme rozšířit školní vzdělávání žáků v technologiiích svařování o oblast svařování plastů. Záměrem projektu je v rámci ŠVP školy vytvořit kurzy svařování plastů, které předepisuje u vybraných oborů RVP. V rámci těchto kurzů se seznámí žáci s teorií i praxí 4 technologií svařování plastů ( svařování plastových dílů horkým vzduchem ručně a rychlotryskou, polyfuze, na tupo, elektrotvarovkou). Kurzů se zúčastní žáci naší školy a žáci SOU stavebního v rámci praktického vyučování. Dále se během řádné výuky žáci seznámí s chemickým složením, základními materiálovými charakteristikami plastů, principy spojování termoplastů svařováním. (hodiny zaměřené na výrobní technologie, chemii a materiály - učitelé v projektu získají vědomosti i podklady pro výuku). Získají tak potřebné základní informace pro praktické kurzy svařování termoplastů Proto, aby bylo možné otevřít kurzy a rozšířit stávající svářečskou školu o svařování plastů je nutné vyškolit učitele odborného výcviku v přípravnách kurzech pro instruktora a technologa svař. plastů.
 
Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
Celková částka dotace: 4 241 804,27 Kč. 85 % částky je hrazeno z ESF, 15% ze státního rozpočtu.

CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Učení pro život

Garant Mgr. Zdeňka Pavlíčková

Projekt s názvem Učení pro život si klade za cíl zlepšit rozvoj odborných kompetencí, čtenářské a informační gramotnosti, úrovně znalostí cizího jazyka a posílit dovednosti pracovat  s ICT technologiemi a využívat je. Konkrétně vychází z ŠVP (Veřejnosprávní činnost, Informační služby – knihovnictví, Sociálněsprávní činnost, Pečovatelská činnost, Pedagogické lyceum – tělesná výchova, Pedagogické lyceum – humanitní studia, Elektrotechnika – Mechatronika, Strojírenství, Provozní technika, Mechanik seřizovač, Obráběč kovů a Zámečník), popř. z učebních osnov (v těch případech, kdy ještě není výuka dle ŠVP realizována, např. Pedagogické lyceum – živé jazyky), a bezprostředně vychází z potřeb praxe. Průzkum, analýza jeho závěrů i odborné diskuze učitelů v rámci předmětových komisí znovu ukázaly, že pro studenty SOŠ a SPŠ jsou praktické dovednosti naprosto zásadní a nezastupitelné. Projekt škole umožní zařadit dva specializované odborné vyučovací předměty (viz šablona I/1 pro studenty napříč studijními obory), posílit inovaci při výuce cizích jazyků (viz šablona II/2 – např. Pedagogické lyceum – živé jazyky a Pedagogické lyceum – humanitní studia), plně se soustředit na rozvoj odborných kompetencí (viz šablona V/2), proškolit maximální počet učitelů v metodických kurzech všech na škole vyučovaných jazyků (viz šablona II/3), což je pro školu s řadou humanitních oborů naprostá nezbytnost, inovativně pracovat s možnostmi rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti (viz šablona I/2) s důrazem na maturitní zkoušku a přípravu na studium na VŠ a VOŠ a maximálně využívat ICT technologie při výuce vyučovacích předmětů odborného i všeobecně vzdělávacího charakteru (viz šablona III/2). Projektu se přímo zúčastní cca 570 studentů 11 studijních oborů a 27 učitelů. Avšak dosah klíčových aktivit bude podstatně větší, protože vzniknou a prakticky se ověří sady vzdělávacích materiálů (včetně DUM), jež bude možno neomezeně využívat nejen při vzdělávání studentů příslušných oborů, ale v případě cizích jazyků a ICT technologií i při výuce žáků celé školy (tj. 1176 studentů). Veškeré vzniklé materiály budou bez problémů použitelné v budoucnu pro výsledky vzdělávání ŠVP.

Koordinátor všech projektů ve škole: Ing. Petra Mašková

© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.