1. Zahájení školního roku je 1. 9. 2022 v 8:00 ve velké aule školy. Rozpis je v souborech ke stažení.

2. Potvrzení na dopravu je možné získat o úředních hodinách v srpnu. Na potvrzení PMDP a regionálních dopravců potřebujete originální tiskopisy těchto dopravců. Potvrzení o studiu dostanou žáci po nástupu do školy.

3. Požadavky na učebnice a učební pomůcky budou žákům sděleny během září jednotlivými vyučujícími.

4. Ve škole si lze objednat obědy. Podrobnější informace viz příloha. Obědy vyřizuje pí Andrea Váchová (č. tel. 371 510 820)

5. Ubytování na domovech mládeže si žáci zajišťují individuálně. Naši žáci jsou nejčastěji ubytováni na DM Hotelové školy Plzeň, U Borského parku, SPŠ elektrotechnické Plzeň, Koterovská ul. a SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská ul. a SŠIFIS Plzeň, Klatovská 2778.

6. K přehledu prospěchu a absence využíváme program BAKALÁŘI. Přístupová hesla dostanou žáci v září.

7. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami musí na začátku září předložit třídnímu učiteli popř. výchovnému poradci aktuální platnou zprávu z pedagogicko-psychologické poradny, popř. ze speciálního pedagogického centra.

8. Pro 1. ročníky plánujeme lyžařský výcvikový kurz. Přihlášky budou žákům rozdány na začátku září.

9. V září by měly proběhnout jednodenní adaptační kurzy.

10. Žáci technických oborů musí na začátku studia absolvovat lékařskou prohlídku u smluvního lékaře. Termíny a rozpis prohlídek stanoví škola. Podmínkou je, aby žák předložil výpis z lékařské dokumentace svého praktického lékaře. Pokud je to možné, zajistěte si tento výpis již během prázdnin.

11. Při nástupu do školy si žáci přinesou vyplněný dotazník* (viz soubory ke stažení) a dále:

  • 1 fotografii 3x4 cm na průkaz žáka,
  • vysvědčení z 9. ročníku (k doložení úspěšného ukončení základního vzdělání).

*Pokud si nemůžete dotazník vytisknout, žáci ho dostanou ve škole 1. 9.  a vyplněný přinesou zpět.            

Odkaz na školní stravování