Základní informace

1. Zahájení školního roku je 1. 9. 2021 v 8:00. Umístění jednotlivých tříd bude zveřejněno ve škole při příchodu.

2. Potvrzení na dopravu je možné získat během prázdnin o úředních hodinách (středa 10 – 12 hod.). Na potvrzení PMDP a regionálních dopravců potřebujete originální tiskopisy těchto dopravců. Potvrzení o studiu dostanou žáci po nástupu do školy.

3. Požadavky na učebnice a učební pomůcky budou žákům sděleny během září jednotlivými vyučujícími.

4. Ve škole si lze objednat obědy. Podrobnější informace viz příloha. Obědy vyřizuje pí Martina Procházka Michalová (č. tel. 371 510 820)

5. Ubytování na domovech mládeže si žáci zajišťují individuálně. Naši žáci jsou nejčastěji ubytováni na DM Hotelové školy Plzeň, U Borského parku, SPŠ elektrotechnické Plzeň, Koterovská ul. a SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská ul.

6. K přehledu prospěchu a absence využíváme program BAKALÁŘI. Přístupová hesla dostanou žáci v září.

7. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami musí na začátku září předložit třídnímu učiteli popř. výchovnému poradci aktuální platnou zprávu z pedagogicko-psychologické poradny popř. ze speciálního pedagogického centra.

8. Pro 1. ročníky plánujeme lyžařský výcvikový kurz, pokud nám to epidemiologická situace dovolí. Přihlášky budou žákům rozdány na začátku září.

9. V září by měly proběhnout jednodenní adaptační kurzy. Organizace bude upravena podle aktuální situace.

10. Žáci technických oborů musí na začátku studia absolvovat lékařskou prohlídku u smluvního lékaře. Termíny a rozpis prohlídek stanoví škola. Podmínkou je, aby žák předložil výpis z lékařské dokumentace svého praktického lékaře. Pokud je to možné, zajistěte si tento výpis již během prázdnin.

11. Při nástupu do školy si žáci přinesou vyplněný dotazník* (viz soubory ke stažení) a dále:

  • 1 fotografii 3x4 cm na průkaz žáka,
  • vysvědčení z 9. ročníku (k doložení úspěšného ukončení základního vzdělání).

*Pokud si nemůžete dotazník vytisknout, žáci ho dostanou ve škole 1. 9.  a vyplněný přinesou zpět.            

Odkaz na školní stravování